Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 75 Burmistrza Ponieca z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zawadzie, położonej we wsi Zawada, gmina Poniec.

Zarządzenie nr 75 Burmistrza Ponieca z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zawadzie, położonej we wsi Zawada, gmina Poniec.
ZARZĄDZENIE NR 75/2005
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 27 lipiec 2005 r.


w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zawadzie, położonej we wsi Zawada, gmina Poniec.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami},

zarządza się, co następuje:

§ 1 Nie korzysta się z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zawadzie, oznaczonej jako działka nr 226/10, mapa 2, o powierzchni 0.01.00 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 18009 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży z dnia 18 lipca 2005 r. Rep. A nr 3530/2005, zawartej przed notariuszem Małgorzatą Rote w Kancelarii Notarialnej w Gostyniu, przy ulicy Sądowej 1a.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-07-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie