Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 82/04 Burmistrza Ponieca w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu przy ul. Kościelnej Nr 5.

Zarządzenie nr 82/04 Burmistrza Ponieca w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu przy ul. Kościelnej Nr 5.
ZARZĄDZENIE NR 82/04
Burmistrza Ponieca
z dnia 1 września 2004 r.

w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu przy ul. Kościelnej Nr 5

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym {jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami}, Działu II Rozdziału 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami {jednolity tekst - Dz. U. Nr 46, poz. 543 z dnia 7 czerwca 2000 roku ze zmianami}, oraz zarządzenia Nr 81/04 Burmistrza Ponieca z dnia 1 września 2004 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej i przeprowadzenia III przetargu nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5


zarządza się, co następuje:


§ 1 Ogłaszam III ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości budynkowej stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5, gmina Poniec - działka gruntu numer 198 o powierzchni 368 m2 .

§ 2 Warunki przetargu zawiera Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Ponieca
Kazimierz Dużałka


Załącznik do Zarządzenia Nr 82/04
Burmistrza Ponieca z dnia 08 lipca 2004
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaż na własność
nieruchomości budynkowej położonej
w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5


REGULAMIN PRZETARGU

na sprzedaż na własność nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5

Burmistrz Ponieca
ustala
następujące warunki przetargu


§ 1 Ogłoszenie o przetargu na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem przetargu zostanie ogłoszone w prasie lokalnej (Gazeta Poznańska) oraz zostanie wywieszone w zwyczajowy sposób przyjęty na terenie miasta i gminy Poniec.

§ 2 Odbędzie się ustny nieograniczony III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji operatu gruntów jako działka 198 o powierzchni 368 m2, oznaczonej w księdze wieczystej Kw Nr 22101, przeznaczonej na funkcje mieszkalną z usługami towarzyszącymi.

§ 3 Przetarg otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji Przetargowej, który zapoznaje uczestników z regulaminem przetargu i podaje do wiadomości m.in. :

 • przedmiot przetargu

 • cenę wywoławczą ,wysokość wadium

 • termin wpłacenia wylicytowanej kwoty

 • wielkość postąpień

 • stan faktyczny i prawny nieruchomości

 • pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.§ 4 Warunki formalne przystąpienia do przetargu:

 1. Wpłacenie wadium.

 2. Złożenie przez uczestnika przetargu pisemnego, poświadczonego przez Urząd Miejski w Poniecu oświadczenia o akceptacji warunków przetargu i Regulaminu przetargu.

 3. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeśli posiadają zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie na własność tej nieruchomości.

 4. W przetargu ustnym nieograniczonym może wziąć udział:


A/ przedstawiciel osoby prawnej, upoważniony do jej reprezentowania,
B/ osoba fizyczna - osobiście lub przez upoważnionego notarialnie pełnomocnika.


§ 5 Warunki finansowe przetargu :

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49.032 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści dwa złote )- w tym:


  • wartość gruntu wynosi - 6.129 zł., co stanowi 12,5 % ceny wywoławczej;

  • wartość zabudowań - 42.903 zł., co stanowi 87,5 % ceny wywoławczej.

   1. Wadium wynosi 4.000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych).

   2. Każde postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 400 zł. (słownie: czterysta złotych).

   3. Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2004 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Poniecu - sala Nr 7 Ip.

   4. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 27 września 2004 roku do godz. 1300 w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu.

   5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

   6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

   7. Wadium zwraca się gotówką w dniu zakończenia przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

   8. Odbiór wadium w późniejszym terminie wymaga wcześniejszego uzgodnienia.

   9. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia wraz ze stosownym podatkiem VAT najpóźniej do dnia podpisania aktu notarialnego.

   10. Cena kupna pomniejszona o wpłacone wadium może być wpłacona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Poniecu w Banku Spółdzielczym w Poniecu.

   11. Do ceny kupna nieruchomości zostaną doliczone koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w kwocie 280 zł. + VAT oraz koszty sporządzenia wyceny w kwocie 1.500 zł. + VAT.

   12. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie powiadomiony pisemnie.

   13. Nabywca ponosi koszty notarialne oraz pozostałe wynikające z sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego.

   14. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wstąpienia w prawa i obowiązki wynajmującego lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowych najemców.

   15. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Zarządzeniem

    1. Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak
     również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w
     sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów
     {Dz.U.Nr 9, poz. 30 z dnia 21 stycznia 1998 r. zmiana: Dz. U. Nr 7, poz.
     80 z dnia 23.01.2002 r.}

     Burmistrz Ponieca
     Kazimierz Dużałka
   Informacje powiązane:
   Typ dokumentu: Komunikaty
   Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
   Autor informacji: Marcin Pazdaj
   Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
   Opublikowany dnia: 2004-09-01
   Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
   Zmian: 0


   Powiadom o zmianach w tym dokumencie