Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie miasta Ponieca, rejon ul. Rydzyńskiej - działki o nr ewidenc. 581, 631, 632/4, 633/3, 634/3, 635/3, 636/3, 637/3, 638/3 i 639/3.Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XVII/110/2004 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie miasta Ponieca - rejon ul. Rydzyńskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.10 do 5.11.2004 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24,
w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.10.2004 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ponieca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2004 r.

Burmistrz Ponieca
Kazimierz Dużałka

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie