Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXX/241/2013 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

UCHWAŁA NR XXX/241/2013 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Numer uchwały: 241
Numer sesji: XXX
Rok (4 cyfry): 2013

UCHWAŁA NR XXX/241/2013
RADY Miejskiej w Poniecu
z dnia  28 czerwca 2013r.

w sprawie: przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

 

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594) uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.
1.§ 8 Statutu otrzymuje brzmienie:
 „§ 8. Zgromadzenie Związku.

1.W skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci uczestników Związku. Na wniosek Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Rada Gminy/Miejska może powierzyć reprezentowanie gminy lub miasta w Zgromadzeniu odpowiednio zastępcy Wójta, zastępcy Burmistrza, zastępcy Prezydenta albo radnemu.

2. Każdy członek Zgromadzenia ma jeden głos.

3. Inicjatywę uchwałodawczą ma Zarząd oraz każdy członek Zgromadzenia.

4. Kadencja Zgromadzenia równa jest kadencji Rad Gmin/Miejskich, zaś członkowie ustępujący na skutek upływu kadencji pełnią swe funkcje do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.

5. Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania   Związku, o ile ustawy lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

6. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Związku należy w szczególności:

1)      uchwalanie regulaminów Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

2)      ustalanie programów realizacji zadań Związku;

3)      uchwalanie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania tego planu i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub nie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania planu finansowego;

4)      stanowienie aktów prawa miejscowego w zakresie zadań Związku, obowiązujących na terenie wszystkich gmin/miast uczestników Związku;

5)      powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych komisji Zgromadzenia oraz Głównego Księgowego Związku;

6)      przyjmowanie sprawozdań z działalności Związku i Komisji Rewizyjnej oraz informacji Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonych badań i kontroli;

7)      nadzór i kontrola nad działalnością Zarządu za pomocą Komisji Rewizyjnej;

8)  stanowienie o podziale zysków lub pokrywaniu strat powstałych w działalności Związku ;

9)   podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,  

10) określanie wysokości sumy pieniężnej, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w tym z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych, oraz ustalanie maksymalnej wysokości poręczeń i  pożyczek, udzielanych przez Zarząd w roku objętym planem finansowym;

 11)  decydowanie w sprawach tworzenia, przystępowania, przekształcania i likwidacji jednostek  organizacyjnych Związku;

12)   nadawanie Statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom, o których mowa w pkt  11;

13)   podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wystąpienia i wyłączenia ze Związku;

14)   wskazywanie Przewodniczącemu Zgromadzenia wytycznych dotyczących wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;

15)   wnioskowanie do Rad Gmin/Miejskich – uczestników Związku o przyjęcie zmian Statutu Związku;

16)   podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji;

17)   stanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez  Zarząd lub członka Zgromadzenia;

18)   podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i terminów wpłat składki członkowskiej oraz zasad, wysokości i terminów dopłat.

7. Posiedzenia Zgromadzenia w formie zwyczajnych bądź nadzwyczajnych zwołuje Przewodniczący, a w przypadku braku możliwości wykonywania przez niego obowiązków, Zastępca Przewodniczącego. Zwyczajne posiedzenia Zgromadzenia winny być zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał. Posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwoływane na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 członków Zgromadzenia. O zwołaniu posiedzenia członkowie winny być powiadomieni pisemnie co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem. Jednocześnie powinni otrzymać porządek obrad oraz niezbędne materiały, w tym projekty uchwał.

8. Zgromadzenie Związku powołuje i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

9. Do zadań Przewodniczącego Zgromadzenia, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego należy organizowanie prac Zgromadzenia, kierowanie jego obradami.

10. Głosowanie w Zgromadzeniu jest jawne. Głosowanie tajne odbywa się w przypadkach określonych ustawowo.

11. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane.

12. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w trybie i terminie określonym w ustawie o samorządzie gminnym.”

2. W § 9 Statutu uchyla się ust. 6.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących