Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXII/259/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013

Uchwała nr XXXII/259/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013

Numer uchwały: 259
Numer sesji: XXXII
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała nr XXXII/259/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 9 października 2013 r.

w sprawie
zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013 nr XXV/204/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 23.152.384 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 18.730.084 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 4.422.300 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,
b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 904.105 zł.”.
c) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.990.446 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.874.505 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.115.941 zł.,”,
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.378.589 zł.,”.
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.275.135 zł.,”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.474.411 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) pożyczek,
2) kredytów
3) wolnych środków z lat ubiegłych.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 3.304.411 zł.,
2) rozchody 830.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2013.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących