Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXIV/267/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013.

Uchwała nr XXXIV/267/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013.

Numer uchwały: 267
Numer sesji: XXXIV
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała nr XXXIV/267/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie
zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013 nr XXV/204/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W §1
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 20.991.693,97 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 20.589.693,97 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 402.000,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,
b) w ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 2.915.163,77 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”

2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 23.466.104,97 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 19.048.304,97 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 4.417.800,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
b) w ust.2:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 2.915.163,77 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”.
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 975.818,- zł.”.
c) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.261.294,97 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.937.093,38 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.324.201,59 zł.,”,
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.383.289,- zł.”.
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.317.807,- zł.,”.

3. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8a zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w postanowieniach uchwały nr XXXII/259/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 9 października 2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013 poprzez wprowadzanie w § 1 punktu 8 o treści:
"8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały",
i jednoczesne dołączenie do niej załącznika Nr 4 o treści zgodnej z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2013.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących