Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » BURMISTRZ PONIECA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PONIECU Z/S W DRZEWCACH

BURMISTRZ PONIECA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PONIECU Z/S W DRZEWCACH


 
       BURMISTRZ PONIECA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO

URZĘDNICZE
KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  W PONIECU Z/S W DRZEWCACH
 
1.   Wymagania niezbędne:
  

   1.   Obywatelstwo polskie.

2.   Wykształcenie wyższe.

   3.   3-letni staż pracy, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o  

         pracownikach samorządowych  /t.j. Dz.U.2014.1202/.

4.   Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

5.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

6.      Prawo jazdy kat. B

 
2. Wymagania dodatkowe:
  

1.      Kandydat powinien okazać się: dyspozycyjnością, umiejętnością pracy indywidualnej i zespołowej, kreatywnością, punktualnością, umiejętnością nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętnością negocjacji i mediacji, umiejętnością wyjaśniania i przekazywania informacji oraz umiejętnością publicznego wypowiadania się.

2.      Umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych. Wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, znajomość ustawy o finansach publicznych, gospodarce komunalnej, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego, oraz ustawy o samorządzie gminnym.

 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
 
1. Kierowanie zakładem i reprezentowanie zakładu na zewnątrz.

2. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, organizowanie pracy w

     zarządzanej jednostce, ustalanie podziału obowiązków pomiędzy pracownikami zakładu,

     nadzorowanie i koordynowanie ich pracy.

3. Realizacja porozumień zawartych pomiędzy kierownikiem zakładu, a Burmistrzem.

4. Prowadzenie prac dotyczących planowania finansowego a w szczególności przygotowanie  

     niezbędnych danych do sporządzenia budżetu, projektów planów finansowych zgodnie z 

     wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych i według wskazówek Rady 

     Miejskiej, Burmistrza.

5. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych dotyczących

     wykonywania remontów obiektów oraz zadań inwestycyjnych w tym  zakresie.

6. Przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Udostępnianie informacji dotyczących kierowanej jednostki organizacyjnej do Biuletynu

     Informacji Publicznej.

8 Wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie sprawdzania dowodów księgowych pod

      względem formalno rachunkowym.

9. Realizowanie innych obowiązków zleconych przez organ prowadzący (Gmina).

10. Realizowanie zadań gminy wynikających w szczególności z ustawy o gospodarce

       komunalnej i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i innych.

11. Gospodarowanie powierzonymi składnikami majątkowymi

 
4. Warunki pracy:
    

     - miejsce pracy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniec z/s w Drzewcach.

     - praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
     - zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 
 
5. Wymagane dokumenty:
  
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny

3. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie - kserokopie

    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem

4. Dokument potwierdzający tożsamość – kserokopia poświadczona przez kandydata za

    zgodność z oryginałem

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

    urzędniczym

7. Inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia „kwalifikacje i umiejętności

    (certyfikaty, zaświadczenia itd.) – kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z 

    oryginałem
 

W drugim etapie rekrutacji kandydaci będą mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, celem przedstawienia koncepcji rozwoju zakładu w zakresie merytorycznym, organizacyjnym i ekonomicznym.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zmianami)

 

W styczniu 2015r. w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu ul. Rynek 24 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach.” w terminie do dnia 10.03.2015r.

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2015-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-02-17
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie