Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia wzorów formularzy składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

w sprawie: ustalenia wzorów formularzy składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Numer uchwały: 2002/2/11
Numer sesji: 2
Rok (4 cyfry): 2002U C H W A Ł A nr II / 11 / 2002

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 grudnia 2002 r

w sprawie ustalenia wzorów formularzy składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust.1 ,art. 41 ust1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) art.6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r nr 94 poz.431 ze zmianami ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r nr 9 poz. 84 ze zmianą ) , art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r nr 200 poz. 1682 ) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62 poz. 718 ze zmianami ) - Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :


§ 1.

  1. Ustala się wzór informacji o gruntach w zakresie podatku rolnego jako zał. nr 1

do uchwały.
2) Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny jako zał. nr 2 do uchwały.
3) Ustala się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dot.
podatku od nieruchomości jako zał. nr 3 do uchwały.
4) Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości jako załącznik nr 4
do uchwały.

  1. Ustala się wzór informacji o lasach w zakresie podatku leśnego jako zał. nr 5

do uchwały.
6) Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny jako zał. nr 6 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

...................................................................................................

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu
Nr II/ 11/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r


INFORMACJA O GRUNTACH W ZAKRESIE PODATKU ROLNEGO


na

2. Rok

........................................
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Ponieca właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI


3. Burmistrz Ponieca

Adres: ul. Rynek 24 64-125 Poniec

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE


4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty
6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. współposiadacz5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia


8. Imię ojca, imię matki


9. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA


10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat


13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu


16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI


19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok 2. korekta uprzednio złożonej informacji


D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)


Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych


Grunty orne


IIIIIIaIIIbIVaIVbVVIVIzSadyIIIIIIaIIIbIVaIVbVVIVIzUżytki zieloneIIIIIIIVVVIVIzGrunty rolne zabudowaneIIIIIIaIIIIIIbIVaIVIVbVVIVIzGrunty pod stawamia) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiemb) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)c) grunty pod stawami niezarybionymiRowyGrunty zadrzewione i zakrzaczone położone na URIIIIIIaIIIIIIbIVaIVVVIVIzRazemE. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.


20. Imię

21. Nazwisko


22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


24. Uwagi organu podatkowego
25. Identyfikator przyjmującego formularz

26. Data i podpis przyjmującego formularz


1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

...................................................................................................

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu
Nr II/ 11/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r


DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY


na

2. Rok

........................................
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Ponieca właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI


3. Burmistrz Ponieca

Adres: ul. Rynek 24 64-125 Poniec

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE


4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna
4. spółka nie mająca osobowości prawnej


5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty
6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. współposiadacz6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów


8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**


9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**


10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**


11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat


14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu


17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI


20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej

Grunty orne I

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznychLiczba hektarów przelicze-niowychStawka z 1 ha (przelicze- niowego lub fizycznego)
w zł,grWymiar podatku rolnego w zł,grOgółem


Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe


Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe


II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone
I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne zabudowane
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
Grunty pod stawami
a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)
c) grunty pod stawami niezarybionymi
Rowy
Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz
Razem
( bez zwolnień)
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów2. inwestycyjne3. górskie4. inneRazemG. ŁĄCZNA KWOTA PODATKUKwota podatku
Różnica kwot z D - F (należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.


21. Imię

22. Nazwisko


23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


23. Uwagi organu podatkowego
25. Identyfikator przyjmującego formularz

26.Data i podpis przyjmującego formularz


1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

...................................................................................................

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu
Nr II/11/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
DOTYCZĄCYCH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI


na

2. Rok

........................................
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Ponieca właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI


3. Burmistrz Ponieca

Adres: ul. Rynek 24 64-125 PONIEC

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE


4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty
6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. współposiadacz5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów


7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia


8. Imię ojca, imię matki


9. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA


10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat


13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu


16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI


19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)


D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)


D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW


1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

20.

.......................................................................... m2


2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

21.

............................................................................ha


3. pozostałe grunty

22.

...........................................................................m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)


1. mieszkalnych - ogółem

23.
...........................................................................m2w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

24.

......................................................................... m2

.......................................................................... m2

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Na terenie Gminy Poniec zwalnia się poddasza użytkowe i piwnice o powierzchni powyżej 1,40 m wysokości, z wyjątkiem pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń w których prowadzona jest działalność gospodarcza.


2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

25.

..................................................................... m


................................................................................................. m2

................................................................................................. m2


3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

26.

............................................................................. m2


................................................................................................ m2

................................................................................................ m2


4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

27.
............................................................................ m2


................................................................................................ m2

................................................................................................ m2


5. pozostałych ogółem
w tym
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

28.
........................................................................ m2

............................................................................................... m2

............................................................................................... m2


Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.

D.3 BUDOWLE


1. budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

29.
.........................................................................,.......

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)*W przypadku braku miejsca informacje o zwolnieniach podać na oddzielnej kartce papieru.

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.


30. Imię

31. Nazwisko


32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


34. Uwagi organu podatkowego
35. Identyfikator przyjmującego formularz

36. Data i podpis przyjmującego formularz


1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

...................................................................................................

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu
Nr II / 11/ 2002. z dnia 11 grudnia 2002 r


DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


na

2. Rok

........................................


<td bgcolor="White" width="45.33

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Ponieca właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI


3. Burmistrz Ponieca
Adres: ul. Rynek 24 64-125 Poniec

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE


4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna
4. spółka nie mająca osobowości prawnej


5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty
6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. współposiadacz6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów


8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**


9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**


10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**


11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat


14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu


17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI


20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)


Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej Ponieca (ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poprzedzającym dany rok podatkowy)
w zł, gr.

Kwota podatku
w zł, gr.
( należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )


D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW


1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.

................... m2

22.

.................,.......

23.

.................,.......


2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

24.

.................... ha

25.

.................,.......

26.

.................,.......


3. pozostałe grunty

27.

................... m2

28.

.................,.......

29.

.................,.......

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)


1. mieszkalnych - ogółem

30.
................... m2

31.
.................,.......

32.
.................,.......


w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

33.
........................... m2


........................... m2

34.
........................,........


........................,........

35.
........................,........


........................,........

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.


2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.

................... m2


........................... m2

........................... m2

37.

.................,.......


........................,........

........................,........

38.

.................,.......


........................,........

........................,........


3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

39.

................... m2


........................... m2

........................... m2

40.

.................,.......


........................,........

........................,.........

41.

.................,.......


........................,........

........................,.........


4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem,

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

42.
................... m2


........................... m2

........................... m2

43.
.................,.......


........................,........

........................,........

44.
.................,.......


........................,........

........................,........


5. pozostałych ogółem

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

45.
................... m2


........................... m2

........................... m2


46.
.................,.......


........................,........

........................,........


47.
.................,.......


........................,........

........................,........


D.3 BUDOWLE


1. budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

48.
.................,.......

49.
.............

50.
.................,.......

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU


Kwota podatku
Suma kwot z kol. D ( należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )

51.
.................,.......

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.


52. Imię

53. Nazwisko


54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


56. Uwagi organu podatkowego


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2002-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących