Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Numer uchwały: 2002/2/9
Numer sesji: 2
Rok (4 cyfry): 2002U C H W A Ł A Nr II / 9 / 2002

Rady Miejskiej w P O N I E C U z dnia 11 grudnia 2002

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13. pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 ze zmianami).

Rada Miejska w Poniecu u c h w a l a co następuje :

* 1.

1. Podatek od środków transportowych wyprodukowanych w 1990 r
i później wynosi rocznie
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 300 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 350 zł
c/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 450 zł
2/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton 700 zł
3/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton 300 zł
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc 1.000 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.300 zł

2. Dla pojazdów określonych w ust. 1 pkt. 1-4 wyprodukowanych przed 1990r
podatek wynosi rocznie ;
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu :
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 330 zł
b/ od 5,5 tony do 9 ton włącznie 385 zł
c/ od 9 ton do poniżej 12 ton 495 zł
2/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów :
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton 770 zł3/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
- od 7 ton i poniżej 12 ton 330 zł
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc 1.100 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.430 zł

3. Dla pojazdów, określonych w * 1 pkt 1-4 posiadających katalizatory
stawki podatku wynoszą rocznie :
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu :
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 270 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 315 zł
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 405 zł
2/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu :
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton 630 zł
3/ od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
- od 7 ton i poniżej 12 ton 270 zł
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
- mniej niż 30 miejsc 900 zł
- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.170 zł


* 2.

1. Stawki podatku od środków transportowych:
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton określa zał. Nr 1 do uchwały.

2. Stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określa zał. Nr 2 do uchwały.

3. Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego określa zał. Nr 3 do uchwały.

* 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
* 4.


Traci moc Uchwała Nr XXXV/218/2001 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia

  • listopada 2001r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.§ 5


Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2003.Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/9/2002
z dnia 11 grudnia 2002r
Rady Miejskiej w Poniecu

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 2 UST. 1 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita ( w tonach )Stawka podatku ( w złotych )nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4


Dwie osie

12

13

400

420

13

14

420

450

14

15

460

500

15


480

1090


Trzy osie

12

17

200

220

17

19

400

450

19

21

450

600

21

23

600

900

23

25

900

1370

25


900

1370


Cztery osie

12

25

590

600

25

27

600

910

27

29

910

1450

29

31

1450

2130

31


1450

2130


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/9/2002 r
z dnia 11 grudnia 2002 r
Rady Miejskiej w Poniecu

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 2 UST. 2 UCHWAŁY

Masa całkowita zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)Stawka podatku (w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4


Dwie osie

12

18

700

720

18

25

720

750

25

31

750

800

31


1230

1680


Trzy osie

12

40

1100

1500

40


1500

2210
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/9/2002
z dnia 11 grudnia 2002 r
Rady Miejskiej w Poniecu

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 2 UST. 3 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)Minimalna stawka podatku (w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4


Jedna oś

12

18

350

400

18

25

400

450

25


450

500


Dwie osie

12

28

300

450

28

33

550

750

33

38

750

1120

38


1000

1480


Trzy osie

12

38

600

850

38


850

1110

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2002-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących