Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Poniec na rok 2003.

W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Poniec na rok 2003.

Numer uchwały: 2002/3/19
Numer sesji: 3
Rok (4 cyfry): 2002

UCHWAŁA Nr III/ 19/ 2002
Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2002r.

W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie gminy Poniec na rok 2003.Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 p. 1231 ze zmianami).
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Poniec na 2003 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Za łącznik
do uchwały Nr III/19/2002
Rady Miejskiej Ponieca
z dnia 30 grudnia 2002 r.
GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
na terenie gminy PONIEC
w roku 2003.W p r o w a d z e n i e:

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (z późniejszymi zmianami) stanowi, że organy władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Podstawowymi celami jest zapobieganie powstawania nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Należy podkreślić, że ta prewencyjna treść polskich przepisów ustawowych jest zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, uznającej nadmierne spożycie alkoholu w Europie za podstawowy czynnik ryzyka zdrowotnego. Na podstawie danych z roku 2001 spożycie alkoholu w Polsce po okresie dużego wzrostu w latach 1989 - 1992, gdy globalna konsumpcja osiągnęła poziom 10 - 11 litrów 100% alkoholu na jednego mieszkańca, pod koniec lat 90 - tych zmniejszyło się do poziomu 7 - 8 litrów. Szacunki te określają również spożycie nie rejestrowane. Zaobserwowano również pozytywne zmiany w strukturze spożycia na rzecz wzrostu udziału procentowego napojów niskoprocentowych, jednak szkody wynikające z nadużywania alkoholu występują w bardzo różnych obszarach naszej rzeczywistości. Oczywiste jest, że ich nie unikniemy. Natomiast możemy zmniejszyć ich rozmiar i dotkliwość w wielu naszych rodzinach. Możemy także zmniejszać zaburzenia życia rodzinnego oraz rozmiary naruszeń prawa poprzez zwiększenie oddziaływań edukacyjnych i szerszy rozwój profilaktyki przeciwalkoholowej. Dlatego ważnym celem przy realizacji tej problematyki jest osobiste zaangażowanie się środowiska lokalnego, co wpłynie wyraźnie na efektywność naszych zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie naszego miasta i naszej gminy.

A jakie jest nasze środowisko lokalne? Kilka danych o naszej gminie.

Gmina nasza ma charakter rolniczy, obejmuje 19 wiejskich jednostek sołeckich i miasto Poniec. Wg stanu na koniec m - ca sierpnia 2002 roku liczba ludności ogółem wynosiła 8083 osoby z tego kobiet 4108, a mężczyzn 3975. W mieście Poniecu stan ludności wynosił 2965, a na wioskach zamieszkiwało 5119 osób. Na koniec roku 2001 było około 550 osób bez pracy (dotyczy to osób w wieku produkcyjnym). Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej korzystało w ubiegłym roku 358 rodzin z tego 10 rodzin z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu - na te rodziny wydano 8.751 zł.
W gminie funkcjonują dwa gimnazja (Poniec i Żytowiecko) do których uczęszcza 420 uczniów. W działających na terenie gminy szkołach podstawowych (Poniec, Żytowiecko, Sarbinowo i Łęka Wielka) uczy się łącznie 722 uczniów. Opieką przedszkolną w Przedszkolu w Poniecu i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach w Łęce Wielkiej, Sarbinowie i Żytowiecku objętych jest 125 dzieci.
Na terenie miasta i gminy zarejestrowanych jest 29 podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia i prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w 32 punktach detalicznych oraz w 5 punktach sprzedaży do spożycia na miejscu. Ogółem jest 37 punktów sprzedaży, w tym:

 • W 4 punktach sprzedawane jest tylko piwo,

 • W 11 punktach jest sprzedawane piwo i wino,

 • W 22 punktach sprzedaje się piwo, wino i inne alkohole.
Jest to kolejny spadek ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych o 11 punktów w roku 2001. w naszej gminie przypada 252 mieszkańców na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych. Tu znów notujemy pozytywny wynik ponieważ w ubiegłym roku na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypadało 188 osób, a dwa lata temu 162 mieszkańców. Jest więc to pozytywny efekt działalności środowiska lokalnego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
Na terenie naszej gminy prowadzi swoją działalność grupa Anonimowych Alkoholików “TĘCZA”, która w każdy czwartek odbywa swoje mityngi w “Klubie Abstynenta”. Grupa ta w roku 2002 obchodzić będzie swoją piątą rocznicę działania. Istnieje także Stowarzyszenie “Klub Abstynenta”, które swoje spotkania odbywa w lokalu Klubu. We wspomnianym Klubie spotyka się również grupa osób współuzależnionych i członków rodzin z problemem alkoholowym.
Nadmienić należy, że gmina nasza - a raczej społeczeństwo gminy - nie jest wolne od zagrożeń społecznych wynikających m. in. Ze spożywania alkoholu zarówno przez dorosłych jak i młodzież.
Istnieje szereg czynników, które maja wpływ na wzmożone używanie alkoholu. Do nich zaliczyć można konflikty rodzinne, brak uregulowanego życia rodzinnego, brak pomocy w wychowaniu dzieci - szczególnie z rodzin patologicznych, bieda, bezrobocie itp.
Dlatego w trakcie realizacji niniejszego programu należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci i młodzież z rodzin patologicznych, dla nich organizować wolny czas poprzez prowadzenie różnorakich zajęć w ich miejscu zamieszkania oraz w szkołach i innych placówkach kulturalnych.
Przedstawiony poniżej program działań na rok 2003 precyzuje zadania uwzględniając doświadczenia zdobyte w latach 1997 - 2001. Doświadczenia te ukazują, że należy kontynuować podjęte wcześniej działania.

Z A Ł O Ż E N I A I C E L E P R O G R A M O W E
Należy je realizować poprzez niżej wymienione zadania ustawowe:


 1. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI TERAPEUTYCZEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU. A więc:

 • Kontynuowanie finansowania dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu organizowanych w Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta,

 • Dalsze kierowanie osób uzależnionych na badania do specjalistów,

 • Wysyłanie - kierowanie osób z orzeczeniami o uzależnieniu do placówek terapeutycznych bądź odwykowych,

 • Cotygodniowe dyżury w biurze Komisji dla osób chcących przekazać swoje problemy i pragnących uzyskać poradę bądź pomoc w zakresie wyjścia z uzależnień,

 • Dalsze poszerzanie działalności grupy AA “TĘCZA” poprzez zachęcanie osób trzeźwiejących do udziału w zajęciach tej grupy,

 • Zakup i abonament czasopism fachowych i innych materiałów edukacyjnych oraz wydawnictw o tematyce związanej z problematyką alkoholową,

 • Cotygodniowe - w każdy czwartek - mityng dla członków grupy AA “TĘCZA”.


  1. UDZIELENIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE. A więc:

   • Kontynuowanie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych dla dzieci z grupy ryzyka, rodzin patologicznych i rodzin z problemem alkoholowym w Poniecu, Łęce Wielkiej, Rokosowie, Szurkowie i Żytowiecku,

   • Organizowanie i finansowanie spotkań z członkami rodzin z problemem alkoholowym z terapeutami i psychologami,


   • Pomoc w kierowaniu osób z rodzin alkoholowych i osób z przemocy w rodzinie do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach,

   • Współpraca z funkcjonariuszami Rewiru Dzielnicowych w zakresie analizy wykroczeń, przestępstw oraz przypadków przemocy w rodzinie spowodowanych nadużywaniem alkoholu, a także prowadzenie rozeznań w środowisku lokalnym gdzie występują wymienione wyżej problemy,

   • Skierowanie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, rodzin patologicznych i z grupy ryzyka na obozy - kolonie z programem profilaktycznym i terapeutycznym,

   • Organizowanie i finansowanie zajęć w różnego rodzaju zespołach dziecięcych przy świetlicach terapeutyczno - środowiskowych z uwzględnieniem tematyki wychowania w trzeźwości - bez uzależnień,

   • Udzielanie pomocy prawnej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin,

   • Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych i gimnazjów dotyczących agresji w szkole.


  1. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. A więc:

   • Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci szkolnych w klasach I - III, zakup odpowiednich materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzenie instruktażu dla wychowawców,

   • Realizacja w gimnazjach policyjnego programu “Bezpieczna Szkoła”,

   • Włączanie przez szkoły zagadnień wychowania w trzeźwości do programów pracy wychowawczej,

   • Organizowanie konkursów wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na tematy związane ze szkodliwością alkoholu i innych używek - konkursy plastyczne, inscenizacyjne itp.,

   • Prowadzenie programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci z rodzin patologicznych na koloniach czy obozach,

   • Objęcie oddziaływaniami profilaktycznymi rodziców szkół podstawowych w grupach wiekowych - szczególnie IV - VI,

   • Zakup i rozprowadzenie ulotek, broszur, plakatów, poradników o problematyce alkoholowej, a także doposażenie świetlic w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć terapeutycznych,

   • Zorganizowanie dwóch spektakli teatralnych o tematyce przeciwalkoholowej.   1. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. A więc:

  • Dalsze wspieranie i umożliwianie działalności statutowej Stowarzyszenia Klubu Abstynenta poprzez finansowanie pracy gospodarza obiektu Klubu, kosztów lokalowych - energia elektryczna, woda, ogrzewanie pomieszczeń, abonament TV, środki czystości itp.,

  • Dofinansowanie pobytu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym ,z rodzin patologicznych i grup ryzyka - w obozach terapeutycznych organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia społeczne,

  • Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w świetlicach terapeutyczno - środowiskowych i innych zespołach dziecięcych przy świetlicach oraz pełnomocnika Zarządu Miejskiego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,

  • Dofinansowanie działalności merytorycznej Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach,

  • Doposażenie Klubu Abstynenta w niezbędną literaturę, czasopisma tematyczne i broszury informacyjne, a także zaspakajanie potrzeb wyposażenia Klubu i Siłowni,

  • Ścisła współpraca z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej na odcinku pomocy rodzinom patologicznym i z grup ryzyka oraz rodzinom z problemem alkoholowym.


   1. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRAWIDŁOWĄ I EFEKTYWNĄ KONTROLĄ PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW W ZAKRESIE OBROTU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI. A więc

  • Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych - zakłada się, że każdy punkt winien być skontrolowany przynajmniej raz w roku, a z każdej kontroli sporządzić należy protokół , który przedstawia się organowi wydającemu zezwolenia,

  • Prowadzenie powszechnej działalności edukacyjnej i informacyjnej dla osób handlujących alkoholem w swoich punktach sprzedaży,

  • Permanentne podnoszenie kompetencji członków GKRPA poprzez ich uczestnictwo w tematycznych szkoleniach związanych z pracą Komisji,

  • Podejmowanie inicjatyw interwencyjnych w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


   1. ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

    1. Członkowie Komisji otrzymują za udział w pracach Komisji wynagrodzenie w wysokości 12% najniższego wynagrodzenia z zaokrągleniem do pełnych złotych, należnego za pracę pracownikom,

    2. Za nieobecność na posiedzeniu (usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną) członkowie Komisji nie otrzymują wynagrodzenia,

    3. Wynagrodzenie o którym mowa w punkcie 1 jest wypłacane w terminie 5 dni po posiedzeniu Komisji.  Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Uchwały Rady
  Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
  Autor informacji: Marcin Pazdaj
  Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
  Opublikowany dnia: 2002-12-30
  Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
  Zmian: 0


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie
  Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
  Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.  Valid XHTML 1.0 Transitional  Informacja dla osób niesłyszących