Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej.

w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej.

Numer uchwały: 2002/3/21
Numer sesji: 3
Rok (4 cyfry): 2002


U c h w a ł a nr III / 21 / 2002

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2002 r

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej .


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 18 , art. 40 ust. 1 ,art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) art. 18 i 19 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 nr 9 poz. 84 ze zmianami )oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62 poz. 718 ze zmianami ) - Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje .

§ 1.
Wprowadza się na terenie gminy Poniec opłatę administracyjną w wysokości :

1) za wydanie wypisu lub odpisu z tekstu planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy 40 zł

2) za wyrys z planu przestrzennego miasta i gminy 30 zł


§ 2.
Ustalona opłata administracyjna winna być wpłacona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego
lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego .

§ 3.
Traci moc uchwała nr XXXVIII / 237 / 2002 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 lutego 2002 r w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2002-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących