Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » III/28/2002

III/28/2002

Numer uchwały: 2002/3/28
Numer sesji: 3
Rok (4 cyfry): 2002U C H W A Ł A Nr III/ 28/ 2002r.
Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2002r.

W sprawie: zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla w mieście Poniec.


Na podstawie art. 37 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz § 11 Statutu Osiedla miasta Ponieca, Rada Miejska w Poniecu uchwala:

§ 1

Zarządza się wybory do Zarządu Osiedla miasta Poniec które odbędą się w dniu 7 luty 2003r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu o godz. - 18 - tej.

§ 2

Na przewodniczącego zebrania wyborczego wyznacza się radnego Pana Eugeniusz Nowak.

§ 3

Zasady wyborów członków Zarządu Osiedla określa Statut Osiedla miasta Ponieca i Regulamin wyborów stanowiący zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości mieszkańców miasta co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania wyborczego na tablicach ogłoszeń.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


R E GU L A M I N

Wyboru członków ZARZĄDU OSIEDLA w mieście Poniec.
 1. Wybory członków Zarządu Osiedla w mieście Poniec odbywają się na ogólnym zebraniu mieszkańców miasta w terminie i miejscu określonym przez Radę Miejską.

Ogólnemu zebraniu mieszkańców przewodniczy radny wyznaczony przez Radę.

 1. Zawiadomienie o zarządzeniu wyborów winno być podane do

wiadomości mieszkańców miasta co najmniej na 14 dni przed
wyznaczoną datą zebrania wyborczego.

 1. Usprawnieni do udziału w ogólnym zebraniu mieszkańców / do głosowania / są wszyscy mieszkańcy miasta posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.

Wybrany może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania do danej Rady gminy. Głosować można tylko osobiście.

 1. Dla dokonania ważnego wyboru organów osiedla na ogólnym zebraniu mieszkańców wymagana jest osobista obecność 1/10 spośród uprawnionych mieszkańców miasta.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory odbędą się pól godziny później bez względu na liczbę obecnych na zebraniu o czym poinformowano mieszkańców w zawiadomieniu o którym mowa w pkt. 2.

 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji

nie może być osoba kandydująca do Zarządu Osiedla.

 1. Do kompetencji komisji należy:

 • rejestracja zgłoszeń kandydatów,

 • przeprowadzenie głosowania,

 • ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,

 • sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który podpisują członkowie komisji wyborczej.


 1. Członkowie Zarządu Osiedla wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych przez uprawnionych uczestników na zebraniu, bądź wcześniej pisemnie radnemu wskazanemu przez Radę Miejską na przewodniczącego danego zebrania.

O tych możliwościach zgłoszenia kandydatów do organów samorządu osiedla wyborcy winni być powiadomieni w zawiadomieniu o którym mowa w pkt. 2 regulaminu.

 1. Zgłoszony kandydat na członka Zarządu Osiedla musi wyrazić zgodę na kandydowanie: pisemnie bądź ustnie na ogólnym zebraniu mieszkańców.


 1. Wybory do Zarządu Osiedla odbywają się w głosowaniu tajnym.


 1. Komisja wyborcza przygotuje odpowiednio oznaczone kartki do głosowania zawierające nazwiska zgłoszonych kandydatów na członków Zarządu Osiedla.


 1. Kandydaci umieszczeni są w porządku alfabetycznym. Przy wybranym kandydacie należy postawić “ X “ z lewej strony przy liczbie porządkowej.


 1. Nieważny jest głos gdy:


 • wyborca postawi znak X przy więcej niż 7 kandydatach,

 • wyborca nie postawi znaku X przy żadnym kandydacie.


 1. Za wybranych uważa się tych kandydatów , którzy uzyskali największą

ilość głosów. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez 2 lub
więcej kandydatów zarządza się powtórne głosowanie.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2002-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących