Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » X/74/2003

X/74/2003

Numer uchwały: 2003/10/74
Numer sesji: 10
Rok (4 cyfry): 2003Uchwała nr X/ 74 / 2003
Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 września 2003 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 109, art. 110 ust. 1 i 2 , art. 124 ust. 1 pkt. 1 , 2 , 4 , 10 , ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U .z 2003 r nr 15 poz.148)
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr III / 29 / 2002 z dnia 30 grudnia 2002 r
w sprawie budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany :
1. a) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
“Ustala się dochody budżetu gminy na 2003 r w wysokości 10.199.431 zł “
b) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
“Ustala się wydatki budżetu gminy na 2003 r w wysokości 10.684.654 zł “
2.w § 3 ust.1 pkt. 1 , pkt.1b , pkt 2 , pkt 3b otrzymują brzmienie :
“ 1 . wydatki bieżące kwotę 8.803.754 zł w tym na :
b) dotacje kwotę 442.628 zł,
2. wydatki majątkowe kwotę 1.880.900 zł,
3b. dotacje celową na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
w kwocie 78.342 zł.”
3. w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie :
“ Wydatki majątkowe określone w ust. 1 pkt. 2 w kwocie 1.880.900 po zmianie zawiera
zał. nr 3 do niniejszej uchwały.”
4.Dodaje się § 8a o brzmieniu :
” § 8 a Ustala się wykaz wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Poniec
jak w zał. nr 4 do niniejszej uchwały.
4Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
5.Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
6Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3.
Traci moc uchwała nr IX/72/2003 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 sierpnia 2003 r
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Poniec.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego2003.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-09-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących