Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XII/78/2003

XII/78/2003

Numer uchwały: 2003/12/78
Numer sesji: 12
Rok (4 cyfry): 2003

Uchwała Nr XII/78/2003

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 października 2003 roku

w sprawie : zasad udzielania stypendiów dla studentów gminy Poniec.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami/
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :


§ 1.
Ustala się zasady przyznawania stypendiów dla studentów gminy Poniec
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały
nr XII/ 78. /2003 z dnia
29 października 2003 r.

Zasady

przyznawania stypendiów dla studentów gminy Poniec.


§ 1.

Komisja stypendialna przyznaje stypendia studentom uczelni,
którzy są stałymi mieszkańcami miasta i gminy Poniec.

§ 2.

Stypendium jest przyznawane na podstawie indywidualnych
wniosków składanych do Urzędu Miejskiego pokoju nr 12
do Komisji Stypendialnej przez osoby zainteresowane.

§ 3.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci po
spełnieniu łącznie następujących warunków :
1/ studiują w trybie dziennym lub zaocznym,
2/ osiągnęli średnią ocen powyżej 4,0 za poprzedni rok
akademicki,
3/ nie pracują zarobkowo i nie prowadzą działalności
gospodarczej.

§ 4.

1.Wniosek o przyznanie stypendium składany jest na druku
według ustalonego wzoru przez Komisję Stypendialną.
2. Termin składania wniosków ustala się do 31 października
każdego roku a wyjątkowo w roku 2003 do 30 listopada .
3. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie z uczelni o
osiągniętych wynikach w nauce za dany rok akademicki.


§ 5.

  1. Komisja Stypendialna przyznaje stypendia studentom

osiągającym najlepsze wyniki w nauce.

  1. O przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium Komisja

stypendialna zawiadamia zainteresowanego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących