Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XIII/83/2003

XIII/83/2003

Numer uchwały: 2003/13/83
Numer sesji: 13
Rok (4 cyfry): 2003
UCHWAŁA NR XIII / 83 / 2003

RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i
podatku od posiadania psów.

Na podstawie art.5 ust.1 i art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) , art.18 ust.2 pkt.8 , art. 40 ust. 1 , art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami )oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2000 r nr 62 poz. 718 ze zmianami)

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1.
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości w skali rocznej w wysokości:

1. od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni 0,61 zł
b) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni 0,10 zł
c) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,41 zł

2. od budowli 2% ich wartości

  1. od budynków mieszkalnych lub ich części -

od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,50 zł

4. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -
od 1 m2 powierzchni użytkowej 13,50 zł

5.od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym -
od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,11 zł

6. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,48 zł

7. od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego -
od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,10 zł

§ 2.

1. Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w wysokości
50,00 zł od jednego psa.
2. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca danego roku
podatkowego stawka podatku od posiadania psów wynosi 25,00 zł od jednego
psa .


§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Poniecu nr II / 8 / 2002 z dnia 11 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2004.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących