Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » IV/34/2003

IV/34/2003

Numer uchwały: 2003/4/34
Numer sesji: 4
Rok (4 cyfry): 2003




Uchwała Nr IV/34/2003

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 14 lutego 2003
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów miasta i gminy Poniec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z póź. zm.), Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

* 1.
Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów miasta i gminy Poniec, obejmującego obszar miasta i gminy Poniec w granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów, dla których sporządzono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

* 2
Granice opracowania planu wskazane zostały na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

* 3

  1. Dla poszczególnych fragmentów terenów o których mowa w * 1 może następować odrębne opracowanie i uchwalenie częściowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów miasta i gminy Poniec obejmuje problematykę określoną w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.


* 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca

* 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.








Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.











Valid XHTML 1.0 Transitional



Informacja dla osób niesłyszących