Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » V/51/2003

V/51/2003

Numer uchwały: 2003/5/51
Numer sesji: 5
Rok (4 cyfry): 2003
U C H W A Ł A Nr V/51/ 2003

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie: określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych
i wynajmowania lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata,
oraz ustalenia stawek czynszu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / Dz U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami /
oraz art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /
Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 ze zmianami /
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do zawierania umów na wydzierżawienie

nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne na okres dłuższy
niż 3 lata.

 1. W umowach, o których mowa w ust.1 zostaną zawarte postanowienia

umożliwiające Burmistrzowi aktualizację wysokości czynszu.

§ 2.

 1. Wydzierżawianie i wynajmowanie wolnych lokali użytkowych odbywa się w

drodze przetargu .

 1. Do ustalenia ceny wywoławczej za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych

upoważnia się Burmistrza Ponieca.

 1. Stawka za 1 m2 powierzchni osiągnięta w przetargu wzrasta corocznie o

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Do stawki dolicza się podatek VAT.
4.Wynajmowanie lokali użytkowych na prowadzenie nieodpłatnych usług
medycznych na terenie miasta i gminy odbywa się w drodze bezprzetargowej.

§ 3.

 1. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni dla lokali użytkowych, które zostały

wydzierżawione lub wynajęte w drodze przetargu przed podjęciem uchwały
będzie corocznie od 1 lutego waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego począwszy od 1 lutego 2004 r.

 1. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni dla lokali użytkowych, które zostaną

przejęte od innych podmiotów ustalana będzie przez Burmistrza Ponieca
i corocznie od dnia 1 lutego waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.

§ 4.

Z dzierżawcami i najemcami lokali użytkowych, z którymi została zawarta
umowa na okres krótszy niż 3 lata Burmistrz Ponieca może zawrzeć umowy
na dalszy okres bez ogłaszania przetargu.

§ 5.

 1. Ustala się stawki czynszu za jednorazowy wynajem lokalu użytkowego w

świetlicach wiejskich wsi:

 • Teodozewo, Żytowiecko, Łęka Mała, Bogdanki, Czarkowo, Janiszewo,

Dzięczyna, Szurkowo i Łęka Wielka

za wesela 300,00 złotych
za zabawy, dyskoteki itp. 200,00 złotych
za zebranie inne niż sołeckie 50,00 złotych
pozostałe 50,00 złotych za 1 dobę
komunie 200,00 złotych

- Wydawy, Grodzisko, Drzewce, Bączylas, Rokosowo, Śmiłowo, Waszkowo
i Zawada
za dyskoteki 100,00 złotych
za zebrania inne niż sołeckie 30,00 złotych
pozostałe 30,00 złotych za 1 dobę
komunie 50,00 złotych
Do w / w stawek dolicza się podatek VAT.

2. Ustala się stawki czynszu za jednorazowy wynajem w obiektach oświatowych:
- za salę gimnastyczną 20,00 złotych za 1 godzinę
- za klasę lekcyjną 15,00 złotych za 1 godzinę
Do w / w stawek dolicza się podatek VAT.

3. Ustala się miesięczną stawkę czynszu za wynajem

    • garażu w wysokości 2,00 zł za 1 m2 powierzchni

    • budynków gospodarczych w wysokości 0,50 zł za 1 m2 powierzchni


Do w / w stawek dolicza się podatek VAT.

 1. Ustala się miesięczne stawki czynszu za działki gruntu za 1 m2 powierzchni

przeznaczone na cele:

    • pod garaże w wysokości 1,00 złoty

    • ogródki przydomowe w wysokości 0,10 złotych


Do w / w stawek dolicza się podatek VAT.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 7.

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej Ponieca Nr XIII / 60 / 99 z dnia 25
czerwca 1999 rok w sprawie:
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowana
lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz ustalenia stawek czynszu,
oraz Nr XIX / 112 / 2000 z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie: zmiany uchwał
Nr XIII / 60 / 99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 25 czerwca 1999 roku


w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych
i wynajmowania lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz ustalenia
stawek czynszu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-03-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących