Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » VII/57/2003

VII/57/2003

Numer uchwały: 2003/7/57
Numer sesji: 7
Rok (4 cyfry): 2003
Uchwała nr VII/ 57 / 2003

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 109, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2 ,3, 5 , 10 , ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U .z 2003 r nr 15 poz.148 )

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr III / 29 / 2002 z dnia 30 grudnia 2002 r
w sprawie budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany :

 1. a) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

“Ustala się dochody budżetu gminy na 2003 r w wysokości 10.021.269 zł”
b) § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie :
“Ustala się wydatki budżetu gminy na 2003 r w wysokości 10.446.492 zł”

 1. w § 2 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie :

“3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie
164.249 zł
“4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 86.780 zł “

 1. w § 3 ustępie1 , pkt.1 , pkt. 1a i b , pkt 2 i pkt 3b otrzymują brzmienie :

“1. wydatki bieżące kwotę 8.748.502 zł w tym na :

 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 4.992.737 zł.

 2. dotacje kwotę 463.116 zł

2. wydatki majątkowe kwotę 1.697.990 zł.
3 b) dotacje celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w kwocie 98.830 zł.”
4. w § 3 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie :
“ 3/ wydatki w kwocie 86.780 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

 1. w § 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie :

“wydatki majątkowe określone w ust. 1 pkt. 2 w kwocie 1.697.990zł po
zmianie zawiera zał nr 5 do niniejszej uchwały.”
6. § 4 otrzymuje brzmienie :
“ Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w zał. nr 3 do uchwały .
1.Żródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 430.000 zł.
2.Żródłem pokrycia niedoboru są przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych

(wolne środki) w kwocie 215.223 zł.”

 1. w § 9 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

“1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 21.150 zł.”

8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały

 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały.

 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego2003.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących