Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » VIII/62/2003

VIII/62/2003

Numer uchwały: 2003/8/62
Numer sesji: 8
Rok (4 cyfry): 2003
U C H W A Ł A N r VIII / 62 / 2003

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 czerwca 2003 r

w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. c. i art. 58 ust 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U . z 2001r. Nr 142 poz.1594 ze zmianami / i art. 48 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148 / uchwala się co następuje:


§ 1.

  1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 60.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny w szkole Podstawowej w Poniecu „ w jednej transzy w roku

2003 r. - 60.000 zł .

2. Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych Gminy Poniec
z uwzględnieniem jej w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę .

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie do uchwały nr VIII/ 62 / 03 z dnia 30 czerwca 2003 roku.

Koszt zadania tj zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny w Szkole
Podstawowej w Poniecu został obliczony na kwotę 160.000 zł . Zadanie to należy
wykonać w okresie ferii letnich .
Obecny kocioł centralnego ogrzewania był już kilka razy spawany i zachodzi obawa ,że nie
wytrzyma sezonu grzewczego 2003/2004.
Na zadanie to Gmina wnioskowała o 80.000 zł pożyczki , natomiast została przyznana pożyczka
do kwoty 60.000 zł. Pożyczka może wynosić do 50 % kosztów zadania.
Zaciągnięcie pożyczki jest korzystne z uwagi na :
- zwrot w ratach kwartalnych ,
- oprocentowanie w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli liczonym od nie spłaconych kwot
kapitału ,
- maksymalny okres do 6 lat liczony od udzielenia pożyczki ,
- karencję spłaty rat kapitałowych pożyczki nie dłuższą niż 2 lata od daty udzielenia pożyczki
oraz nie dłuższą niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki
- możliwość umorzenia pożyczki do wysokości 50 %.

Pożyczkę planuje się zaciągnąć w m-cu wrześniu , natomiast spłata I raty nastąpiła by do
20 czerwca 2004 roku i II rata do 20 września 2004 roku , każda w kwocie po 30.000 zł.
Po zapłaceniu I raty Gmina wystąpi o umorzenie II raty w kwocie 30.000 zł.
Umorzoną pożyczkę Gmina musi przeznaczyć na ochronę środowiska.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących