Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » IX/65/2003

IX/65/2003

Numer uchwały: 2003/9/65
Numer sesji: 9
Rok (4 cyfry): 2003

















Statut Zespołu Szkół,

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota”
w Żytowiecku




UCHWAŁA NR IX/65/2003

Rady Miejskiej w Poniecu

z dnia 22 sierpnia 2003 r.



w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” w Żytowiecku.



Na podstawie art. 58 ust. 6 i 7 oraz art. 60 ust. 2, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r., Nr 61 poz. 624 zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 10 poz. 96) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:




§ 1


Uchwala się Statut Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” w Żytowiecku.

§ 2

Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.












Rozdział I


NAZWA SZKOŁY


§ 1

 1. Zespół Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” w Żytowiecku.

 2. Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek szkoły w Żytowiecku, nr 46.

 3. W skład Zespołu Szkół wchodzą :

1) Szkoła Podstawowa w Żytowiecku
2) Szkoła Filialna w Łęce Wielkiej.
3) Gimnazjum w Żytowiecku


§ 2

 1. Ustalona nazwa używana przez szkołę


Zespół Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” w Żytowiecku .

 1. Ustalona nazwa używana przez Szkołę Filialną :


Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” w Żytowiecku.
Szkoła Filialna w Łęce Wielkiej.

 1. Na pieczęci urzędowej używana jest nazwa:


Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku.

 1. Na stemplu używana jest nazwa:


Zespół Szkół
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota”
Żytowiecko, nr 46
63 - 805 Łęka Mała





 1. Na stemplu Szkoły Filialnej używana jest nazwa :

Zespół Szkół
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota”
Żytowiecko, nr 46. 63 - 805 Łęka Mała
Szkoła Filialna w Łęce Wielkiej




§ 3


 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Poniec.

 2. Cykl kształcenia trwa w Szkole Podstawowej 6 lat, a w Gimnazjum 3 lata

 3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę..

 4. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.



Rozdział II

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ


§ 4

Gimnazjum

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty. (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996r ze zmianami) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) Umożliwia, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum, poprzez, atrakcyjny i nowatorski proces nauczania
2) Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
a) organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych
b) poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne
c) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie poprzez:
a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów
c) realizowanie programu wychowawczego.

4) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
a) zorganizowanie zajęć świetlicowych
b) umożliwienie spożywania posiłków
c) system zapomóg i stypendiów
d) prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
e) prowadzenie zajęć logopedycznych
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, pkt. 4, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną oraz w miarę posiadanych środków finansowych.





§ 5

Szkoła Podstawowa

Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie . W szczególności:
1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poprzez nowatorski i atrakcyjny proces nauczania
2. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
w zależności od potrzeb, w formie:
1) zajęć dydaktyczno - wyrównwaczych
2) korekcyjno - kompensacyjnych
3) zajęć logopedycznych
4) socjoterapeutycznych indywidualnych i grupowych
3. Dzieciom i młodzieży z dysfunkcją narządu słuchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych, można organizować indywidualne nauczanie.
4. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczegółowych uzdolnień i zainteresowań dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej oraz właściwej terenowo poradni psychologiczno-pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.
5. Indywidualna opieka nad uczniami jest realizowana poprzez:
1) realizację zaleceń określonych przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną w stosunku do uczniów z zaburzeniami rozwojowymi
2) opiekę nad uczniami kwalifikującymi się do pomocy materialnej. Opiekę sprawuje pedagog szkolny wraz z wychowawcą
3) dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą
4) zmiana wychowawcy może nastąpić tylko z ważnych przyczyn i na indywidualną lub zbiorową prośbę rodziców uczniów.



Rozdział III

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE

§ 6

Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły
2) Rada Pedagogiczna
3) Samorząd Uczniowski
4) Rada Rodziców
5) Rada Szkoły jeżeli zostanie utworzona.


§ 7


Dyrektor Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum realizuje wszelkie zadania związane z prowadzeniem i zarządzeniem podległą placówkę z wyjątkiem zadań, które przekazał innym osobom.

§ 8


W Zespole Szkół działają dwie Rady Pedagogiczne,
- Rada Pedagogiczna Szkoły Filialnej w Łęce Wielkiej
- Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Żytowiecku i Gimnazjum w Żytowiecku


§ 9


1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora a w szkole filialnej stanowisko kierownika Szkoły Filialnej.

 1. Zakres czynności opracowuje dla wicedyrektora i kierownika filii dyrektor szkoły.

 2. Ramowy zakres czynności dla wicedyrektora i kierownika filii :

 1. przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo -

 • organizacyjnych szkoły:

 • rocznego planu pracy szkoły

 • tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych

 1. organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej i

wychowawczej

 1. prowadzi czynności związane z nadzorem i koordynacją imprez sportowych i

turystycznych

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami uczącymi w szkole

podstawowej

 1. kontroluje dzienniki kl. lekcyjne szkoły podstawowej i dokumentację

 2. organizuje doraźne zastępstwa za nieobecnych nauczycieli

 3. kontroluje i usuwa zagrożenia w zakresie bhp w szkole

 4. zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce

 5. wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły.




Rozdział IV

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 10

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 11

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne szkoły opracowane przez dyrektora, najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny

§ 12

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale zgodna z ogólnymi zasadami. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym przez nauczyciela z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.



§ 13


Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
Tygodniowy rozkład zajęć kl. I -III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania , a szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

§ 14

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym
2. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
3. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut. Dwie przerwy są dłuższe i wynoszą nie więcej niż 15 min.
4. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu szkoły, nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.
5. Podział oddziałów na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 15

Uczniowie, którzy ukończyli klasę V lub VI i co najmniej 14 lat i nie rokują nadziei ukończenia gimnazjum w normalnym trybie decyzją dyrektora, mogą być skierowani do klasy lub szkoły przysposabiającej do pracy zawodowej. Dyrektor wydaje decyzję na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców , prawnych opiekunów ucznia.

§ 16


1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice.
3. Biblioteka zajmuje pomieszczenia, które umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich przez bibliotekę
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo -informacyjnego uczniów /w grupach bądź oddziałach/
4) biblioteka czynna jest w czasie trwania zajęć w szkole, a także przed i po skończeniu zajęć lekcyjnych
5) szczegółowy plan wypożyczeń dla poszczególnych oddziałów opracowany jest każdorazowo zgodnie z aktualnym rozkładem tygodniowym zajęć lekcyjnych.
4. Korzystanie z biblioteki odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
1) książki wypożycza się na podstawie dokumentu tożsamości : uczniowie-ważna legitymacja szkolna, pracownicy szkoły-ważna legitymacja służbowa lub dowód osobisty, inne dorosłe osoby-dowód osobisty
2) okres wypożyczenia nie może przekroczyć 30 dni
3) przekroczenie okresu o którym mowa w pkt. 2, może spowodować utratę prawa do korzystania z biblioteki
4) osoba, która uszkodziła książkę, pokrywa koszty jej naprawy lub zakupu
5. Do zadań nauczyciela biblioteki należy:
1) troska o dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie
2) prowadzenie zajęć z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów
3) organizowanie i popularyzacja czytelnictwa na terenie szkoły
4) nagrywanie i odpowiednie zabezpieczenie taśmoteki video
5) udostępnianie czytelni na lekcje z wykorzystaniem audycji telewizyjnych
6) udostępnianie czytelni uczniom korzystającym z księgozbioru podręcznego oraz prasy
7) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialna
8) współpraca z rodzicami:
- poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie
- informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów
- popularyzacja i udostępnienie literatury pedagogicznej
- udział rodziców w imprezach czytelniczych

§ 17

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole przed lub po lekcjach ze względu na dojazd do szkoły, organizuje się opiekę w ramach świetlicy szkolnej.
2. W świetlicy mogą przebywać uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz warunków do nauki własnej i rekreacji.
4. Do zadań świetlicy należy:
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do pracy własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów
3) ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie

5. Zajęcia świetlicowe prowadzone są zgodnie z rozkładem zajęć, w godzinach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.
6. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel -wychowawca. Liczbę zatrudnionych określa się corocznie, w zależności od tygodniowego planu pracy szkoły.








§ 18

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoły wyższej.

§ 19

Do realizacji celów statutowych szkoła korzysta z następującej bazy:
1) sale dydaktyczne z wyposażeniem
2) klasopracownie z zapleczem
3) aula - zastępcza salka gimnastyczna
4) zespół boisk sportowych
5) pracownia komputerowa
6) kuchnia
7) gabinet higienistki szkolnej
8) gabinet pedagoga
9) archiwum
10) biblioteka i czytelnia




Rozdział V


NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 20


1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor.









§ 21

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i wyniki pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 22

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas, mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
3. Do zadań zespołu m.in. należy:
1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowania rozwoju uczniów
3) opiniowanie przygotowanych autorskich programów nauczania
4) organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 23

1. Zadaniem wychowawcy klas jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów życiowych przez wychowanka.
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:
1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków
2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne
3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych
4) współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych
5) współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
6) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków
7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia
8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu i szkoły
9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami opierając się na tolerancji i poszanowaniu godności człowieka
10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowania ucznia
11) powiadomić o przewidywanych dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu
12) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym, powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych) poprzez wpis do dzienniczka ucznia.
3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej ze strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i pedagoga szkolnego.
5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych oraz naukowych, a zwłaszcza:
1) do uczestniczenia w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych
2) do udziału w kursach doskonalenia zawodowego organizowanych przez placówki powołane do tego celu.
3) w przypadku nauczyciela rozpoczynającego pracę zawodową do przydzielenia nauczyciela - opiekuna jako doradcy
4) do korzystania ze zbioru biblioteki szkolnej i pedagogicznej
5) do korzystania z fachowego doradztwa pedagoga szkolnego.

§ 24

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:
1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych
2) określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb
3) współorganizowania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela nauczania specjalistycznego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
4) udzielania, w różnych formach, pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizującym indywidualny program lub tok nauki
5) koordynacji prac w zakresie orientacji zawodowej
6) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
2. We współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metodycznej i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.


Rozdział VI

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 25

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.
2. Dziecko jest zapisywane do szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.
3. Do szkoły przyjmuje się.
1) z urzędu- dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
2) na prośbę rodziców [ prawnych opiekunów] dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
4. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13-16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
5. Warunkiem przyjęcia do gimnazjum jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu po klasie szóstej (wystawione przez Okręgową Komisję ) oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie. Może być przyjęty uczeń z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
6. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.






§ 26

1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
2) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania .
3) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów
i z zachowania
4) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności
5) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej
6) poszanowania swej godności
7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
8) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich
9) korzystania z pomocy doraźnej
10) życzliwego , podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -wychowawczym
11) nietykalności osobistej
12) bezpiecznych warunków pobytu w szkole
13) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem, w myśl obowiązujących regulaminów
14) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach
15) do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i Samorządów Klasowych
16) do dodatkowej pomocy w nauce, poprzez zindywidualizowane nauczanie w ramach jednostki lekcyjnej, udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zorganizowaną pomoc koleżeńską
17) do brania pod uwagę przez nauczyciela, czy są fizycznie w stanie odrobić zadania (np. w kontekście planu lekcyjnego z dnia na dzień).
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.
2) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
3) wystrzegać się szkodliwych nałogów
4) naprawiać wyrządzone szkody materialne
5) przestrzegania zasady kultury współżycia
6) dbania o honor i tradycje szkoły
7) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego
8) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy
9) brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniać braki wynikające z absencji
10) przebywać w czasie przerw międzylekcyjnych na wyznaczonym terenie, w razie niepogody na korytarzu
11) uzyskać u nauczyciela zgodę na wyjście poza teren szkoły w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych, a uczeń dojeżdżający po zakończonych lekcjach u wychowawcy świetlicy.
3. Uczeń zespołu szkół może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły
2) wzorową postawę
3) wybitne osiągnięcia
4) dzielność i odwagę.
4. Nagrody przyznaje dyrektor zespołu na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
5. Ustala się następujące rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich
2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej
3) dyplomy za osiągnięcia w sporcie
4) nagrody rzeczowe
5) listy pochwalne dla rodziców, wręczone z okazji ukończenia szkoły
6) udział w wycieczce nagrodowej zgodnie z opracowanym regulaminem
6. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
7. Uczniom wręcza się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Kary udzielane są za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, wynikających ze statutu szkoły, za naruszanie zasad współżycia, szkodliwy wpływ na rówieśników, niszczenie mienia szkoły, kradzież. Ustala się następujący rodzaj kar:
1) upomnienie wychowawcy wobec klasy
2) upomnienie dyrektora
3) upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej
4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia
5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych
6) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły.
9. Od każdej wymienionej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie trzech dni.
10. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor zespołu może przenieść ucznia do innej klasy, gdy ten:
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi
2) dopuszcza się kradzieży
3) wchodzi w kolizję z prawem
4) demoralizuje innych uczniów
5) permanentnie narusza postanowienia statutu zespołu szkół.
11. Uczeń zespołu szkół może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły podstawowej lub innego gimnazjum, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jego dyrektora.


Rozdział VII

Współdziałanie nauczycieli i rodziców

§ 27

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania.
2. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.
3. Szkoła jest organizatorem spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy organizacyjne i wychowawcze.

Rozdział VIII

Rozwiązywanie spraw spornych i konfliktowych

§ 28

1. Dyrektor zespołu szkół jest negocjatorem w sprawach spornych i konfliktowych.
2. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa i dobra publicznego.
W związku z tym:
1) wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność ich nie służy rozwojowi jego wychowanków
2) wstrzymuje sprzeczne z prawem lub ważnym interesem szkoły uchwały Rady Rodziców, zawiesza ich wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uwzględnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały
3) w wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor zespołu przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
3. W sprawach spornych dotyczących uczniów, określa się następujący tryb postępowania:
1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, za pośrednictwem przewodniczącego klasowego
2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem, przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie
3) spory nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.


Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Regulaminy określające działalność organów zespołu szkół, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.


§ 30

Zespół Szkół może posiadać własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny.
Może też wydawać własną gazetkę szkolną oraz foldery i inne wydawnictwa propagujące jej osiągnięcia.




§ 31


 1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.


§ 32

Po rozpoczęciu funkcjonowania szkoły, kompetencje do dokonywania zmian w Statucie oraz uchwalania nowego Statutu przejmuje Rada Szkoły a jeżeli nie została powołana - Rada Pedagogiczna.










































Statut Zespołu Szkół,

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota”
w Żytowiecku




UCHWAŁA NR IX/65/2003

Rady Miejskiej w Poniecu

z dnia 22 sierpnia 2003 r.



w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” w Żytowiecku.



Na podstawie art. 58 ust. 6 i 7 oraz art. 60 ust. 2, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r., Nr 61 poz. 624 zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 10 poz. 96) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:




§ 1


Uchwala się Statut Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” w Żytowiecku.

§ 2

Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.












Rozdział I


NAZWA SZKOŁY


§ 1

 1. Zespół Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” w Żytowiecku.

 2. Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek szkoły w Żytowiecku, nr 46.

 3. W skład Zespołu Szkół wchodzą :

1) Szkoła Podstawowa w Żytowiecku
2) Szkoła Filialna w Łęce Wielkiej.
3) Gimnazjum w Żytowiecku


§ 2

 1. Ustalona nazwa używana przez szkołę


Zespół Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” w Żytowiecku .

 1. Ustalona nazwa używana przez Szkołę Filialną :


Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” w Żytowiecku.
Szkoła Filialna w Łęce Wielkiej.

 1. Na pieczęci urzędowej używana jest nazwa:


Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku.

 1. Na stemplu używana jest nazwa:


Zespół Szkół
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota”
Żytowiecko, nr 46
63 - 805 Łęka Mała





 1. Na stemplu Szkoły Filialnej używana jest nazwa :

Zespół Szkół
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota”
Żytowiecko, nr 46. 63 - 805 Łęka Mała
Szkoła Filialna w Łęce Wielkiej




§ 3


 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Poniec.

 2. Cykl kształcenia trwa w Szkole Podstawowej 6 lat, a w Gimnazjum 3 lata

 3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę..

 4. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.



Rozdział II

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ


§ 4

Gimnazjum

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty. (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996r ze zmianami) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) Umożliwia, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum, poprzez, atrakcyjny i nowatorski proces nauczania
2) Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
a) organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych
b) poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne
c) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie poprzez:
a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów
c) realizowanie programu wychowawczego.

4) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
a) zorganizowanie zajęć świetlicowych
b) umożliwienie spożywania posiłków
c) system zapomóg i stypendiów
d) prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
e) prowadzenie zajęć logopedycznych
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, pkt. 4, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną oraz w miarę posiadanych środków finansowych.





§ 5

Szkoła Podstawowa

Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie . W szczególności:
1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poprzez nowatorski i atrakcyjny proces nauczania
2. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
w zależności od potrzeb, w formie:
1) zajęć dydaktyczno - wyrównwaczych
2) korekcyjno - kompensacyjnych
3) zajęć logopedycznych
4) socjoterapeutycznych indywidualnych i grupowych
3. Dzieciom i młodzieży z dysfunkcją narządu słuchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych, można organizować indywidualne nauczanie.
4. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczegółowych uzdolnień i zainteresowań dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej oraz właściwej terenowo poradni psychologiczno-pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.
5. Indywidualna opieka nad uczniami jest realizowana poprzez:
1) realizację zaleceń określonych przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną w stosunku do uczniów z zaburzeniami rozwojowymi
2) opiekę nad uczniami kwalifikującymi się do pomocy materialnej. Opiekę sprawuje pedagog szkolny wraz z wychowawcą
3) dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą
4) zmiana wychowawcy może nastąpić tylko z ważnych przyczyn i na indywidualną lub zbiorową prośbę rodziców uczniów.



Rozdział III

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE

§ 6

Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły
2) Rada Pedagogiczna
3) Samorząd Uczniowski
4) Rada Rodziców
5) Rada Szkoły jeżeli zostanie utworzona.


§ 7


Dyrektor Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum realizuje wszelkie zadania związane z prowadzeniem i zarządzeniem podległą placówkę z wyjątkiem zadań, które przekazał innym osobom.

§ 8


W Zespole Szkół działają dwie Rady Pedagogiczne,
- Rada Pedagogiczna Szkoły Filialnej w Łęce Wielkiej
- Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Żytowiecku i Gimnazjum w Żytowiecku


§ 9


1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora a w szkole filialnej stanowisko kierownika Szkoły Filialnej.

 1. Zakres czynności opracowuje dla wicedyrektora i kierownika filii dyrektor szkoły.

 2. Ramowy zakres czynności dla wicedyrektora i kierownika filii :

 1. przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo -

 • organizacyjnych szkoły:

 • rocznego planu pracy szkoły

 • tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych

 1. organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej i

wychowawczej

 1. prowadzi czynności związane z nadzorem i koordynacją imprez sportowych i

turystycznych

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami uczącymi w szkole

podstawowej

 1. kontroluje dzienniki kl. lekcyjne szkoły podstawowej i dokumentację

 2. organizuje doraźne zastępstwa za nieobecnych nauczycieli

 3. kontroluje i usuwa zagrożenia w zakresie bhp w szkole

 4. zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce

 5. wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły.




Rozdział IV

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 10

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 11

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne szkoły opracowane przez dyrektora, najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny

§ 12

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale zgodna z ogólnymi zasadami. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym przez nauczyciela z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.



§ 13


Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
Tygodniowy rozkład zajęć kl. I -III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania , a szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

§ 14

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym
2. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
3. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut. Dwie przerwy są dłuższe i wynoszą nie więcej niż 15 min.
4. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu szkoły, nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.
5. Podział oddziałów na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 15

Uczniowie, którzy ukończyli klasę V lub VI i co najmniej 14 lat i nie rokują nadziei ukończenia gimnazjum w normalnym trybie decyzją dyrektora, mogą być skierowani do klasy lub szkoły przysposabiającej do pracy zawodowej. Dyrektor wydaje decyzję na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców , prawnych opiekunów ucznia.

§ 16


1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice.
3. Biblioteka zajmuje pomieszczenia, które umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich przez bibliotekę
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo -informacyjnego uczniów /w grupach bądź oddziałach/
4) biblioteka czynna jest w czasie trwania zajęć w szkole, a także przed i po skończeniu zajęć lekcyjnych
5) szczegółowy plan wypożyczeń dla poszczególnych oddziałów opracowany jest każdorazowo zgodnie z aktualnym rozkładem tygodniowym zajęć lekcyjnych.
4. Korzystanie z biblioteki odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
1) książki wypożycza się na podstawie dokumentu tożsamości : uczniowie-ważna legitymacja szkolna, pracownicy szkoły-ważna legitymacja służbowa lub dowód osobisty, inne dorosłe osoby-dowód osobisty
2) okres wypożyczenia nie może przekroczyć 30 dni
3) przekroczenie okresu o którym mowa w pkt. 2, może spowodować utratę prawa do korzystania z biblioteki
4) osoba, która uszkodziła książkę, pokrywa koszty jej naprawy lub zakupu
5. Do zadań nauczyciela biblioteki należy:
1) troska o dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie
2) prowadzenie zajęć z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów
3) organizowanie i popularyzacja czytelnictwa na terenie szkoły
4) nagrywanie i odpowiednie zabezpieczenie taśmoteki video
5) udostępnianie czytelni na lekcje z wykorzystaniem audycji telewizyjnych
6) udostępnianie czytelni uczniom korzystającym z księgozbioru podręcznego oraz prasy
7) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialna
8) współpraca z rodzicami:
- poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie
- informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów
- popularyzacja i udostępnienie literatury pedagogicznej
- udział rodziców w imprezach czytelniczych

§ 17

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole przed lub po lekcjach ze względu na dojazd do szkoły, organizuje się opiekę w ramach świetlicy szkolnej.
2. W świetlicy mogą przebywać uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz warunków do nauki własnej i rekreacji.
4. Do zadań świetlicy należy:
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do pracy własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów
3) ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie

5. Zajęcia świetlicowe prowadzone są zgodnie z rozkładem zajęć, w godzinach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.
6. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel -wychowawca. Liczbę zatrudnionych określa się corocznie, w zależności od tygodniowego planu pracy szkoły.








§ 18

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoły wyższej.

§ 19

Do realizacji celów statutowych szkoła korzysta z następującej bazy:
1) sale dydaktyczne z wyposażeniem
2) klasopracownie z zapleczem
3) aula - zastępcza salka gimnastyczna
4) zespół boisk sportowych
5) pracownia komputerowa
6) kuchnia
7) gabinet higienistki szkolnej
8) gabinet pedagoga
9) archiwum
10) biblioteka i czytelnia




Rozdział V


NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 20


1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor.









§ 21

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i wyniki pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 22

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas, mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
3. Do zadań zespołu m.in. należy:
1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowania rozwoju uczniów
3) opiniowanie przygotowanych autorskich programów nauczania
4) organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 23

1. Zadaniem wychowawcy klas jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów życiowych przez wychowanka.
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:
1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków
2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne
3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych
4) współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych
5) współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
6) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków
7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia
8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu i szkoły
9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami opierając się na tolerancji i poszanowaniu godności człowieka
10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowania ucznia
11) powiadomić o przewidywanych dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu
12) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym, powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych) poprzez wpis do dzienniczka ucznia.
3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej ze strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i pedagoga szkolnego.
5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych oraz naukowych, a zwłaszcza:
1) do uczestniczenia w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych
2) do udziału w kursach doskonalenia zawodowego organizowanych przez placówki powołane do tego celu.
3) w przypadku nauczyciela rozpoczynającego pracę zawodową do przydzielenia nauczyciela - opiekuna jako doradcy
4) do korzystania ze zbioru biblioteki szkolnej i pedagogicznej
5) do korzystania z fachowego doradztwa pedagoga szkolnego.

§ 24

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:
1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych
2) określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb
3) współorganizowania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela nauczania specjalistycznego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
4) udzielania, w różnych formach, pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizującym indywidualny program lub tok nauki
5) koordynacji prac w zakresie orientacji zawodowej
6) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
2. We współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metodycznej i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.


Rozdział VI

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 25

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.
2. Dziecko jest zapisywane do szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.
3. Do szkoły przyjmuje się.
1) z urzędu- dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
2) na prośbę rodziców [ prawnych opiekunów] dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
4. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13-16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
5. Warunkiem przyjęcia do gimnazjum jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu po klasie szóstej (wystawione przez Okręgową Komisję ) oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie. Może być przyjęty uczeń z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
6. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.






§ 26

1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
2) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania .
3) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów
i z zachowania
4) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności
5) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej
6) poszanowania swej godności
7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
8) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich
9) korzystania z pomocy doraźnej
10) życzliwego , podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -wychowawczym
11) nietykalności osobistej
12) bezpiecznych warunków pobytu w szkole
13) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem, w myśl obowiązujących regulaminów
14) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach
15) do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i Samorządów Klasowych
16) do dodatkowej pomocy w nauce, poprzez zindywidualizowane nauczanie w ramach jednostki lekcyjnej, udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zorganizowaną pomoc koleżeńską
17) do brania pod uwagę przez nauczyciela, czy są fizycznie w stanie odrobić zadania (np. w kontekście planu lekcyjnego z dnia na dzień).
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.
2) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
3) wystrzegać się szkodliwych nałogów
4) naprawiać wyrządzone szkody materialne
5) przestrzegania zasady kultury współżycia
6) dbania o honor i tradycje szkoły
7) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego
8) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy
9) brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniać braki wynikające z absencji
10) przebywać w czasie przerw międzylekcyjnych na wyznaczonym terenie, w razie niepogody na korytarzu
11) uzyskać u nauczyciela zgodę na wyjście poza teren szkoły w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych, a uczeń dojeżdżający po zakończonych lekcjach u wychowawcy świetlicy.
3. Uczeń zespołu szkół może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły
2) wzorową postawę
3) wybitne osiągnięcia
4) dzielność i odwagę.
4. Nagrody przyznaje dyrektor zespołu na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
5. Ustala się następujące rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich
2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej
3) dyplomy za osiągnięcia w sporcie
4) nagrody rzeczowe
5) listy pochwalne dla rodziców, wręczone z okazji ukończenia szkoły
6) udział w wycieczce nagrodowej zgodnie z opracowanym regulaminem
6. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
7. Uczniom wręcza się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Kary udzielane są za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, wynikających ze statutu szkoły, za naruszanie zasad współżycia, szkodliwy wpływ na rówieśników, niszczenie mienia szkoły, kradzież. Ustala się następujący rodzaj kar:
1) upomnienie wychowawcy wobec klasy
2) upomnienie dyrektora
3) upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej
4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia
5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych
6) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły.
9. Od każdej wymienionej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie trzech dni.
10. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor zespołu może przenieść ucznia do innej klasy, gdy ten:
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi
2) dopuszcza się kradzieży
3) wchodzi w kolizję z prawem
4) demoralizuje innych uczniów
5) permanentnie narusza postanowienia statutu zespołu szkół.
11. Uczeń zespołu szkół może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły podstawowej lub innego gimnazjum, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jego dyrektora.


Rozdział VII

Współdziałanie nauczycieli i rodziców

§ 27

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania.
2. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.
3. Szkoła jest organizatorem spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy organizacyjne i wychowawcze.

Rozdział VIII

Rozwiązywanie spraw spornych i konfliktowych

§ 28

1. Dyrektor zespołu szkół jest negocjatorem w sprawach spornych i konfliktowych.
2. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa i dobra publicznego.
W związku z tym:
1) wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność ich nie służy rozwojowi jego wychowanków
2) wstrzymuje sprzeczne z prawem lub ważnym interesem szkoły uchwały Rady Rodziców, zawiesza ich wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uwzględnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały
3) w wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor zespołu przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
3. W sprawach spornych dotyczących uczniów, określa się następujący tryb postępowania:
1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, za pośrednictwem przewodniczącego klasowego
2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem, przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie
3) spory nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.


Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Regulaminy określające działalność organów zespołu szkół, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.


§ 30

Zespół Szkół może posiadać własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny.
Może też wydawać własną gazetkę szkolną oraz foldery i inne wydawnictwa propagujące jej osiągnięcia.




§ 31


 1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.


§ 32

Po rozpoczęciu funkcjonowania szkoły, kompetencje do dokonywania zmian w Statucie oraz uchwalania nowego Statutu przejmuje Rada Szkoły a jeżeli nie została powołana - Rada Pedagogiczna.
















Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.











Valid XHTML 1.0 Transitional



Informacja dla osób niesłyszących