Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » IX/67/2003

IX/67/2003

Numer uchwały: 2003/9/67
Numer sesji: 9
Rok (4 cyfry): 2003
U c h w a ł a Nr IX/67/2003

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 22 sierpnia 2003 roku

w sprawie : ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie
usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Poniecu.

Na podstawie art.6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz.U.Nr.132 poz.622
z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :


§ 1.

Za usługi w zakresie usuwania , składowania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Poniecu ustala się następujące górne stawki opłat :

1/ za wywóz i składowanie 1 m3 nieczystości płynnych 12,00 zł
2/ za wywóz i składowanie 1m3 nieczystości stałych :
- ze zbiorników stałych 40,00 zł
- pojemników 110 l. od 1 szt. 6,00 zł

Do wyżej wymienionych cen dolicza się podatek VAT.

§ 2.

Za usługi składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Wydawach
/ dowóz własny / ustala się następujące górne stawki opłat :
1/ za składowanie 1 m3 nieczystości stałych komunalnych 15,00 zł
2/ za składowanie 1 m3 nieczystości stałych trudno
utylizujących się / np. gruz , papa itp. / 23,00 zł
3/ za składowanie 1 m3 nieczystości płynnych na wylewisku 6,00 zł

Do wyżej wymienionych cen dolicza się podatek VAT
§ 3

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.


§ 4.

Traci moc Uchwała XIV/69/99 z dnia 27 sierpnia 1999 roku
w sprawie : ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie
usuwania i unieszkodliwiania odpadów świadczonych przez ZGKiM.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących