Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XVI/102/2004

XVI/102/2004

Numer uchwały: 2004/16/102
Numer sesji: 16
Rok (4 cyfry): 2004UCHWAŁA nr XVI / 102 / 2004

Rady Miejskiej Ponieca
z dnia 24 marca 2004 roku.


w sprawie : ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania
publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie , sposobu jej rozliczania oraz
sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 118
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2003 r nr 15 poz. 148 ze zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia
zysku mogą występować do Burmistrza Ponieca z wnioskami o przyznanie dotacji na realizację zadań które nie zostały określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r nr 96 poz.873)

§ 2. 1. Podmioty aby uzyskać dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o udzielenie dotacji w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego.
3. Wniosek o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego ,po zaopiniowaniu przez komisje Rady Miejskiej przedstawione są Burmistrzowi Ponieca w celu rozpatrzenia i przygotowania projektu zmian w budżecie.

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie dotacji winien zawierać :
1) określenie zadania publicznego na jakie ma być przyznana dotacja ,
2) nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację,
3) miejsce i czas realizacji zadania,
4) liczbę osób z terenu miasta i gminy objętych dotowanym zadaniem ,
5) zakres rzeczowy proponowanego zadania ,
6) skalkulowane koszty zadania ,
7) źródła sfinansowania kosztów zadania ,
8) kwotę wnioskowanej dotacji ,
9) datę i podpisy osób upoważnionych do oświadczenia woli w imieniu podmiotu nie
zaliczonego do sektora finansów publicznych ,
2.Składana oferta powinna być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji , gwarantująca wykonanie zadania w sposób efektywny , rzetelny , oszczędny i terminowy.

§ 4. Wnioski o których mowa w § 2 ust. 1 składa się do Burmistrza , który rozpatruje i dokonuje oceny wniosków o przyznanie dotacji na zadania publiczne określone w § 1 i po zaakceptowaniu ujmuje je w projekcie budżetu.

§ 5. Wysokość dotacji na zadania publiczne należące do zadań gminy określa Rada Miejska w uchwale budżetowej.

§ 6. 1. Burmistrz w terminie 60 dni po uchwaleniu budżetu zawiera z podmiotem dotowanym pisemną umowę o dotacji, w której uwzględnia się w szczególności :
1) oznaczenie stron umowy,
2) termin i miejsce realizacji zadania oraz jego zakres rzeczowy,
3) kwotę dotacji,
4) termin i sposób przekazywania dotacji,
5) sposób kontroli dotowanego zadania,
6) termin i sposób rozliczenia oraz termin zwrotu niewykorzystanej dotacji,
7) termin złożenia pisemnego sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji,
8) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz o
wydatkowaniu otrzymanych środków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
2. Podaje do publicznej wiadomości wykaz podmiotów ,którym udzielone zostały dotacje.
3. Przyznana dotacja przekazywana jest w terminach ustalonych w umowie,
4.Przekazywanie kolejnych rat następuje dopiero po rozliczeniu uprzednio rozliczonej raty dotacji.

§ 7. 1. Burmistrz Ponieca lub osoby działające z jego upoważnienia dokonują kontroli i oceny wykonywania zleconego zadania a w szczególności :

  1. stanu realizacji zadania ,

  2. efektywności ., rzetelności i jakości wykonania zadania ,

  3. prawidłowości wykorzystania środków publicznych przekazanych na realizację zadania ,

4 ) kontroli ksiąg rachunkowych, kontrolę dokumentów finansowych oraz innej dokumentacji określonej przepisami prawa.
2.Kontrola o której mowa w ust. 1 może polegać na :

  1. zbieraniu i ocenie przedkładanych Burmistrzowi Ponieca informacji o realizacji

zadania i o jego rozliczeniu ,
2) wizytacji podmiotów w trakcie realizacji zadania.
3. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół .

§ 8. 1 Rozliczenie otrzymanej dotacji następuje:
1) dla podmiotów otrzymujących dotacje jednorazową w terminie 30 dni do daty zakończenia realizacji dotowanego zadania jednak nie później niż do 20 grudnia roku budżetowego ,
2) dla pozostałych podmiotów w terminie do dnia 10 miesiąca następującego po upływie kwartału, z tym że IV kwartał należy rozliczyć do 20 grudnia roku budżetowego.
3) Podmioty zobowiązane są do złożenia sprawozdania na piśmie w terminach wymienionych w pkt. 1 zawierającego:
- opis wykonanego zadania i terminowość realizacji zadania,
- zestawienie wydatków wg danych określonych w umowie
2. Podmioty wraz ze sprawozdaniem przedkładają do wglądu oryginały dokumentów
finansowych opisanych, że zrealizowano je ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej z budżetu
gminy . Dokumenty finansowe muszą spełniać wymogi ustawy o rachunkowości.
3.Burmistrz Ponieca ma prawo wstrzymać przekazywanie rat dotacji w przypadku gdy podmiot
dotowany wykorzystał chociażby część dotacji na inne cele niż wskazane w umowie lub nie przedłożył sprawozdania o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 3.

  1. Dotacja podlega w całości zwrotowi jeżeli:

1) przedłożone dokumenty finansowe nie spełniają wymogów kreślonych w ustawie o rachunkowości i ustawie o zamówieniach publicznych.
2) podmiot wydatkował środki niezgodnie z zawartą umową
3) nie zrealizował zadania określonego w umowie.

  1. Kwota niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym podlega zwrotowi na rachunek budżetu

gminy w terminie 7 dni od daty złożenia rozliczenia lecz nie później niż do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.
§ 10. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XV/75/1999 z dnia 1 października 1999r
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotowych z budżetu miasta i gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia
zysku , sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania dotowanego zadania oraz nr XXXXXIX/169/01 z dnia 16 lutego 2001 r w sprawie zmiany uchwały nr XV/75/1999 r z dnia 1 października 1999 r dot. trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Poniecu.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-03-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących