Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XVI.99.2004

XVI.99.2004

Numer uchwały: 2004/16/99
Numer sesji: 16
Rok (4 cyfry): 2004U C H W A Ł A NR XVI / 99 / 2004

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 24 marca 2004 r

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 109, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2 i 9 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U .z 2003 r nr 15 poz.148 ze zmianami )


Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XV/93/2004 z dnia 10 lutego 2004 r
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany
1. a) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„Ustala się dochody budżetu gminy na 2004 r w wysokości 10.285.509 zł „
b) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 r w wysokości 13.725.811 zł”
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„ dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 308.585 zł „
3. w § 3 ust. 1 pkt. 1, pkt. 1a , pkt. 2 otrzymują brzmienie :
1/ wydatki bieżące kwotę 9.162.393 zł w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5.227.134 zł,
2/ wydatki majątkowe kwotę 4.563.418 zł.
4. w § 3 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 otrzymuje brzmienie :
„ Wydatki w kwocie 308.585 zł na realizację zadań zleconych z zakresu . . administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw”
„Wydatki majątkowe określone w ust. 1 pkt. 2 w kwocie 4.563.418zł po
zmianie zawiera zał. nr 6 do niniejszej uchwały. „
5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2004.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-03-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących