Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XVII/108/2004

XVII/108/2004

Numer uchwały: 2004/17/108
Numer sesji: 17
Rok (4 cyfry): 2004
U C H W A Ł A NR XVII / 108 / 2004

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 kwietnia 2004 r

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 109, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 , 9 , 11 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U .z 2003 r nr 15 poz.148 ze zmianami )

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XV/93/2004 z dnia 10 lutego 2004 r
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany
1. a) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„Ustala się dochody budżetu gminy na 2004 r w wysokości 10.321.549 zł „
b) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 r w wysokości 13.913.009zł”
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„ dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 323.735 zł „
3. w § 3 ust. 1 pkt. 1, pkt. 1a , pkt. 2 otrzymują brzmienie :
1/ wydatki bieżące kwotę 9.337.700 zł w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5.264.095 zł,
2/ wydatki majątkowe kwotę 4.575.309 zł.
4. w § 3 ust. 2 pkt. 1 i 3 oraz ust. 3 otrzymuje brzmienie :
„ 1 Wydatki w kwocie 323.735 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw”
„3 wydatki w kwocie 92.693 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak w zał. nr 7 do niniejszej uchwały.”
„Wydatki majątkowe określone w ust. 1 pkt. 2 w kwocie 4.575.309 zł po
zmianie zawiera zał. nr 8 do niniejszej uchwały. „
5. § 4 otrzymuje brzmienie :
„1. Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w zał. nr 3 do uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.591.460 zł będą kredyty i pożyczki oraz
przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.”
6.w § 10 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :
„1 Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 70.713 zł.”

7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
9 .Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
10.Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.
11.Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.
12.Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 zgodni z zał. nr 6 do niniejszej uchwały.
13.Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały.
14.Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 zgodnie z zał. nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2004.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących