Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XVII/110/2004

XVII/110/2004

Numer uchwały: 2004/17/110
Numer sesji: 17
Rok (4 cyfry): 2004Uchwała nr XVII / 110 / 2004
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie
ul. Rydzyńskiej w Poniecu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717)

Rada Miejska Ponieca uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w Poniecu w rejonie ul. Rydzyńskiej, zwanego dalej planem.

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych: 581, 631, 632/4,
633/3, 634/3, 635/3, 636/3, 637/3, 638/3 i 639/3 ark.m. 10 obręb Poniec.
2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny
do niniejszej uchwały.

§ 3. Celem planu jest wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz
określenie sposobu ich zagospodarowania i zabudowy.

§ 4. Zakres ustaleń planu będzie zgodny z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących