Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XVIII/113/2004

XVIII/113/2004

Numer uchwały: 2004/18/113
Numer sesji: 18
Rok (4 cyfry): 2004
U C H W A Ł A NR XVIII/ 113 / 2004

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 8 czerwca 2004 r

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 109, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2 ,3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U .z 2003 r nr 15 poz.148 ze zmianami )


Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XV/93/2004 z dnia 10 lutego 2004 r
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany
1. a) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„Ustala się dochody budżetu gminy na 2004 r w wysokości 11.059.654 zł „
b) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 r w wysokości 12.135.256 zł”
2. w § 3 ust. 1 pkt. 1, pkt. 1 c , pkt. 2 otrzymują brzmienie :
„1/ wydatki bieżące kwotę 10.025.365 zł w tym na :
c) obsługę długu kwotę 50.262 zł ,
2/ wydatki majątkowe kwotę 2.109.891 zł. „
3. w § 3 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki majątkowe określone w ust. 1 pkt. 2 w kwocie 2.109.891zł po
zmianie zawiera zał. nr 6 do niniejszej uchwały. „
4. § 4 otrzymuje brzmienie :
„1. Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w zał. nr 3 do uchwały.
2. Żródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.075.602 zł będą kredyty i pożyczki oraz
przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Skreśla się załącznik nr 13 do uchwały wymienionej w § 1.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2004.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących