Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XX/127/2004

XX/127/2004

Numer uchwały: 2004/20/127
Numer sesji: 20
Rok (4 cyfry): 2004
UCHWAŁA Nr XX/127/2004

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 sierpnia 2004 roku

w sprawie: zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi
opiekuńcze.

Na podstawie art 18 ust 1 ustawy a dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz 1591 ze zmianami/ oraz art 17 ust 1 pkt 11 i art 50 ust 1-6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2004 Nr 64 poz 593 ze zmianami/

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone na terenie miasta i gminy w wysokości określonej w tabeli stanowiącej zał. do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXVII/158/96 z 27 grudnia 1996 roku w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
TABELA ODPŁATNOŚCI

za usługi opiekuńcze na terenie Miasta i Gminy Poniec


% od określonej ustawą o pomocy społecznej kwoty przypadającej na osobę

wysokość odpłatności w % określona za usługę dla osoby samotnie gospodarującej

wysokość odpłatności w % określona za usługę dla osób gospodarujących w rodzinie

do 150

bezpłatnie


151-200

15

20

201-250

25

35

251-300

40

50

301-450

70

80

451 i wyżej

100

100Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących