Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XXI/129/2004

XXI/129/2004

Numer uchwały: 2004/21/129
Numer sesji: 21
Rok (4 cyfry): 2004Uchwała Nr XXI/129/2004
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 12 października 2004 roku


w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 9 lit "a", art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.}art. 37 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami { Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.} - Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1 Upoważnia się Burmistrza Ponieca do sprzedaży lokali użytkowych wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiących własność Gminy Poniec i wykorzystywanych na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2.1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokali użytkowych ich najemcom lub ich dzierżawcom, jeżeli najmują lub dzierżawią lokal użytkowy na podstawie umowy.

2. Pierwszeństwo, o którym mowa w ust. 1, stosuje się po wyczerpaniu pierwszeństwa ustawowego.

§ 3.1. osoby, o których mowa w § 2, zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu lokalu użytkowego do zbycia oraz przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu.
Pierwszeństwo przysługuje pod warunkiem złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę sprzedaży i skorzystanie z pierwszeństwa w nabyciu w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania oferty kupna.

2. Lokale użytkowe, których najemcy nie skorzystają z pierwszeństwa zakupu w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania oferty, mogą zostać sprzedane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 4.1. Cenę sprzedaży ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę, w oparciu o treść art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.}.
Cena sprzedaży podlega zapłacie poprzez jednorazową wpłatę nie później niż w dniu zawarcia umowy notarialnej lub może zostać rozłożona na raty kwartalne płatne maksymalnie przez okres 2 lat.

2. Pierwsza rata nie może być niższa niż 30 % ceny sprzedaży i podlega zapłacie wraz z należnym oprocentowaniem płatnym z góry od reszty ustalonej do zapłaty ceny, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

3. Rozłożona na raty cena sprzedaży podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, według stanu na dzień dokonania wpłaty pierwszej raty.

4. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty, wierzytelność Gminy Poniec z tego z tego tytułu w stosunku do nabywcy podlega zabezpieczeniu hipotecznemu oraz poddaniu się nabywcy egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kpc.

5. W przypadku, gdy nabywca nie wyrazi zgody na poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kpc, odstępuje się od rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

6. Od ceny lokalu użytkowego (lokalu wykazanego w § 1 niniejszej uchwały) ustalonej na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego udziela się bonifikaty w wysokości 1%, gdy nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków.

§ 5.1. W przypadku stwierdzenia, że pierwszeństwo przysługuje innym niż najemca podmiotom, a uprawnienia takie należy realizować w pierwszej kolejności, procedura sprzedaży na rzecz najemcy zostanie wstrzymana.

2. Sprzedaż lokalu następuje wraz z prawami związanymi z własnością tego lokalu, a niezbędnymi do racjonalnego korzystania z tego lokalu, w tym udział we własności wszelkich części wspólnych oraz we własności gruntu, na którym znajduje się budynek z lokalem.

§ 6.1. Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej oraz umowy notarialnej ponosi nabywca.

2. Osoba ubiegająca się o nabycie lokalu wnosi w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, kwotę z tytułu sporządzenia operatu szacunkowego i dokumentacji geodezyjnej.

3. Jeżeli ubiegający się o nabycie lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu w kancelarii notarialnej lub nie podpisze bez uzasadnionych przyczyn aktu notarialnego, potraktowane zostanie jako rezygnacja z nabycia lokalu i spowoduje odstąpienie sprzedającego od zawarcia umowy oraz przepadek wpłaconej przez niego kwoty z tytułu sporządzenia operatu szacunkowego i dokumentacji geodezyjnej.

§ 7.1. Na wniosek najemcy, Burmistrz Ponieca może udzielić bonifikaty w wysokości do 10 % od ceny lokalu użytkowego (lokalu wykazanego w § 1 niniejszej uchwały) ustalonej na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest zobowiązanie się nabywcy lokalu wraz z pozostałymi nabywcami lokali w budynku, o przeznaczeniu kwoty równej udzielonej bonifikaty w terminie do 2 lat, licząc od dnia sporządzenia umowy notarialnej, na wykonanie w pierwszej kolejności elewacji budynku, następnie wymiany stolarki okiennej i pokrycia dachowego.

3. W przypadku udzielenia bonifikaty, wierzytelność Gminy Poniec z tego tytułu w stosunku do nabywcy podlega zabezpieczeniu hipotecznemu oraz poddaniu się nabywcy egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kpc.

4. Bonifikata przysługuje również od wartości gruntu będącego przedmiotem sprzedaży.

5. Zobowiązuje się Burmistrza Ponieca do żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji, jeżeli nabywca lokalu użytkowego w terminie 2 lat nie wykonał czynności o których mowa w ust. 2.

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik
do Uchwały Nr XXI/129/2004
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 12 października 2004 r.
w sprawie sprzedaży lokali użytkowych
stanowiących własność Gminy Poniec

Zestawienie

lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poniec przeznaczonych do sprzedaży


Lp.


Adres lokalu

1.

Poniec, ul. Rynek nr 2

2.

Poniec, ul. Rynek nr 5

3.

Poniec, ul. Rynek nr 10

4.

Poniec, ul. Rynek nr 11

5.

Poniec, ul. Rynek nr 16

6.

Poniec, ul. Rynek nr 17

7.

Poniec, ul. Rynek nr 29

8.

Poniec, ul. Bojanowska 38

9.

Poniec, ul. Parkowa Nr 3
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących