Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XXI/139/2004

XXI/139/2004

Numer uchwały: 2004/21/139
Numer sesji: 21
Rok (4 cyfry): 2004

UCHWAŁA NR XXI / 139 /04

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 12 października 2004 r


w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/2003 r Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 22 sierpnia 2003 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r Dz. U. nr 142 poz. 1591 r ze zmianami )
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :


§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr IX / 70 / 2003 r z dnia 22 sierpnia 2003 r dokonuje się niżej wymienionych zmian :

1. w § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie :
„ Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych podejmujące się realizacji zadań z zakresu działania Gminy innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , mogą ubiegać się o dotację na realizację tych zadań zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/ 107/2004 z 28 kwietnia 2004 r w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie , sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.”

2. w § 1 dodaje się pkt. 4 a w brzmieniu :
„6. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w tym stowarzyszenia i fundacje mogą ubiegać się o dotację na cele publiczne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z uwzględnieniem przepisów tej ustawy.”


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących