Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XXII/140/2004

XXII/140/2004

Numer uchwały: 2004/22/140
Numer sesji: 22
Rok (4 cyfry): 2004
U C H W A Ł A NR XXII / 140 / 2004

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 października 2004 r

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 109, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2, 5, 9, i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U .z 2003 r nr 15 poz.148 ze zmianami )

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XV/93/2004 z dnia 10 lutego 2004 r
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany
1. a) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„Ustala się dochody budżetu gminy na 2004 r w wysokości 11.133.398zł „
b) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 r w wysokości 11.526.658 zł”
2. w § 2 ust. 1 i ust. 3 otrzymują brzmienie :
„1.dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 918.020zł jak w zał. nr 3 do niniejszej uchwały”.
„ 3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 89.347 zł jak w zał. nr 4 do niniejszej uchwały”.
3. w § 3 ust. 1 pkt. 1 otrzymują brzmienie :
„1/ wydatki bieżące kwotę 10.148.091 zł w tym na :
4. w § 3 ust. 2 pkt. 1 , pkt. 3 otrzymuje brzmienie :
„ 1/ Wydatki w kwocie 890.260 zł na realizację zadań zleconych z zakresu . administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw”
„3/ wydatki w kwocie 96.040 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak w zał. nr 4 do niniejszej uchwały.”

5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego

Objaśnienia do uchwały:

Dochody - zwiększenie o kwotę 19.377 zł.
w tym :
z dotacji na refundację poniesionych wydatków za 2003 r dot. oświetlenia dróg w kwocie 13.083 zł (rozliczenie końcowe)
z wpłaty Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dot. utraconych dochodów
w podatku od nieruchomości za zakład pracy chronionej usytuowany w Poniecu.
Otrzymano kwotę 4.947 zł za okres I półrocza br.
Z wpłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu kwota 1.347 zł.

Wydatki - zwiększenie o kwotę 19. 377 zł.
Administracja publiczna zwiększenie o 9.830 zł
zwiększenie na wymianę okien i remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do kancelarii.
zmniejszenie o kwotę 900 zł wydatków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową .
Oświata i wychowanie zwiększenie 300 zł-
na opłacenie faktury za wykonanie efektu ekologicznego pieca centralnego ogrzewania w szkole w Poniecu
Ochrona zdrowia zwiększenie 2.247 zł
z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic terapeutycznych.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie 7.000 zł
na utrzymanie zieleni w tym na uporządkowanie parku w Szurkowie.
na zakup kloszy do lamp stojących przy ul Krobkiej.
.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących