Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XXIII/145/2004

XXIII/145/2004

Numer uchwały: 2004/23/145
Numer sesji: 23
Rok (4 cyfry): 2004UCHWAŁA NR XXIII / 145 / 2004

RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i
podatku od posiadania psów.

Na podstawie art.5 ust.1 i art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) , art.18 ust.2 pkt.8 , art. 40 ust. 1 , art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2000 r nr 62 poz. 718
ze zmianami)

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości w skali rocznej w wysokości:

1. od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni 0,63 zł
b) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni 0,11zł
c) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,52 zł

2. od budowli 2% ich wartości

  1. od budynków mieszkalnych lub ich części -

od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,52 zł

4. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -
od 1 m2 powierzchni użytkowej 14,50 zł

5.od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym -
od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,37 zł

6. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,60 zł

7. od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego -
od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,20 zł


§ 2 . 1. Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w wysokości
50,00 zł od jednego psa.
2. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca danego roku podatkowego stawka podatku od posiadania psów wynosi 25,00 zł od jednego psa .§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca


§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Poniecu nr XIII /83/2003r z dnia 5 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
i podatku od posiadania psów.§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Eugeniusz NowakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących