Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XXIII/147/2004

XXIII/147/2004

Numer uchwały: 2004/23/147
Numer sesji: 23
Rok (4 cyfry): 2004

U C H W A Ł A Nr XXIII/ 147 /04

Rady Miejskiej w P O N I E C U z dnia 3 grudnia 2004 r

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13. pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 ze zmianami).

Rada Miejska w Poniecu u c h w a l a co następuje :

§ 1. 1. Podatek od środków transportowych wyprodukowanych w 1990 r
i później wynosi rocznie
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 341 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 398 zł
c/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 511 zł
2/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton 795 zł
3/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton 341 zł
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc 1.135 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.476 zł
2. Dla pojazdów określonych w ust. 1 pkt. 1-4 wyprodukowanych przed 1990r
podatek wynosi rocznie ;
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu :
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 375 zł
b/ od 5,5 tony do 9 ton włącznie 438 zł
c/ od 9 ton do poniżej 12 ton 563 zł
2/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów :
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton 875 zł
3/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
- od 7 ton i poniżej 12 ton 375 zł
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc 1.249 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.624 zł
3. Dla pojazdów, określonych w * 1 pkt 1-4 posiadających katalizatory
stawki podatku wynoszą rocznie :
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu :
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 307 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 357 zł
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 461 zł
2/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu :
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton 716 zł
3/ od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
- od 7 ton i poniżej 12 ton 307 zł
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
- mniej niż 30 miejsc 1.022 zł
- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.329 zł

§ 2. 1. Stawki podatku od środków transportowych:
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton określa zał. nr 1 do uchwały.

2. Stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określa zał. nr 2 do uchwały.

3. Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego określa zał. nr 3 do uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4.Traci moc uchwała Nr XIII/ 84 /2003 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .


PRZEWODNICZACY RADY

/-/ Eugeniusz Nowak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/ 147 /2004
z dnia 3 grudnia 2004r
Rady Miejskiej w PoniecuSTAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 2 UST. 1 UCHWAŁY
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita ( w tonach )Stawka podatku ( w złotych )nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4


Dwie osie

12

13

400,00

420,00

13

14

420,00

450,00

14

15

460,00

554,00

15


554,00

1.252,00


Trzy osie

12

17

200,00

248,00

17

19

400,00

507,00

19

21

507,00

659,00

21

23

659,00

1.014,00

23

25

1.014,00

1.577,00

25


1.014,00

1.577,00


Cztery osie i więcej

12

25

659,00

668,00

25

27

668,00

1.042,00

27

29

1.042,00

1.654,00

29

31

1.654,00

2.452,80

31


1.654,00

2.452,80Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/ 147 /2004 r
z dnia 3 grudnia 2004 r
Rady Miejskiej w Poniecu
STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 2 UST. 2 UCHWAŁY

Masa całkowita zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)Stawka podatku (w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4


Dwie osie

12

18

700,00

720,00

18

25

720,00

750,00

25

31

750,00

920,00

31


1.413,00

1.938,00


Trzy osie

12

40

1.247,00

1.723,00

40


1.723,00

2.548,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/ 147 /2004
z dnia 3 grudnia 2004 r
Rady Miejskiej w Poniecu

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 2 UST. 3 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)Minimalna stawka podatku (w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4


Jedna oś

12

18

350,00

400,00

18

25

400,00

450,00

25


450,00

562,00


Dwie osie

12

28

300,00

450,00

28

33

614,00

850,00

33

38

850,00

1.292,00

38


1.150,00

1.700,00


Trzy osie

12

38

677,00

943,00

38


943,00

1281,00

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących