Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XXIII/148/2004

XXIII/148/2004

Numer uchwały: 2004/23/148
Numer sesji: 23
Rok (4 cyfry): 2004UCHWAŁA NR XXIII / 148 / 2004

RADY MIEJSKIEJ W PONIECU

z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie wysokości stawek, sposobu pobierania opłaty targowej oraz określenia
inkasenta i wynagrodzenia za inkaso .


Na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 9 poz. 84 ze zmianami ) oraz art. 18 ust.2pkt.8 , art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 143 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62 poz. 718 ze zmianami.)

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1 Wprowadza się na terenie miasta i gminy Poniec opłatę targową pobieraną od osób dokonujących sprzedaży na targowisku.

§ 2.Ustala się następującą wysokość dziennych stawek opłaty targowej :

1)przy sprzedaży z samochodu ,platformy , przyczepy samochodowej ,
przyczepy ciągnikowej , straganu 16.00 zł
2) przy sprzedaży z samochodów ciężarowych 22.00 zł

3) przy sprzedaży z ręki , wózka ręcznego płodów rolnych i leśnych 3.00 zł

§ 3. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób dokonujących sprzedaży na targowisku.

§ 4 . Opłata targowa pobierana będzie przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.
Wynagrodzenie dla inkasenta Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ustala się
w wysokości 40 % pobranych i wpłaconych na konto Gminy kwot.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXIII/ 206 / 01 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 sierpnia 2001 r

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Eugeniusz NowakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących