Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XXIII/150/2004

XXIII/150/2004

Numer uchwały: 2004/23/150
Numer sesji: 23
Rok (4 cyfry): 2004Uchwała Nr XXIII / 150 / 2004

Rady Miejskiej w Poniecu z dn 03 grudnia 2004 r.


W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie miasta Ponieca.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003 r. , poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zmianami ), oraz w związku z uchwałą nr XVII/110/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszary położone w mieście Poniecu - działki o numerach ewidencyjnych: 581, 631, 632/4, 633/3, 634/3, 635/3, 636/3, 637/3, 638/3 i 639/3.


ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne

§ 1

Plan obejmuje obszar zlokalizowany w Poniecu, w rejonie ul. Rydzyńskiej, którego granice określa rysunek planu, będący załącznikiem nr 1do uchwały.

§ 2

Integralne części uchwały (załączniki):

 1. część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik nr 1,

 2. rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Poniecu - w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego - załącznik nr 2,

 3. rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Poniecu - w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3.


§ 3

Przedmiot i zakres ustaleń planu:

 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny komunikacji.

 2. Zakres ustaleń planu - zgodnie z art.15, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


§ 4

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),

 2. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

 3. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe,

 4. obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odległość od linii rozgraniczającej do najbliżej położonej ściany budynku o przeznaczeniu podstawowym, przy czym mogą być usytuowane poza linią zabudowy: balkony, wykusze i przybudówki schodów zewnętrznych o wysięgu nie przekraczającym 1,5 m,


 1. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć minimalną odległość lokalizacji budynków od linii rozgraniczającej obszar przeznaczony pod zabudowę,

 2. dopuszczalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć odległość od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu dachu bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (nie dotyczy akcentów architektonicznych),

 3. zbiorczych sieciach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć sieci i obiekty obsługujące więcej niż jedną działkę.


§ 5

 1. Rysunek planu obowiązuje w granicach terenu objętego planem.


 1. Liczby występujące przed symbolami terenów mają znaczenie porządkowe i merytoryczne.


 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi ustaleniami planu :

 1. Przeznaczenie (funkcja) terenów,

 2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

 3. Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,

 4. Linie podziału terenu na działki zabudowy,

 5. Strefa ochrony archeologicznej,

 6. Strefa widokowa,

 7. Wymiarowanie - w metrach,

 8. Dostępność komunikacyjna do działek.ROZDZIAŁ 2
Przepisy szczegółowe - ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 6

 1. Ustala się następujące ogólne zasady wyposażenia obszaru objętego planem w urządzenia infrastruktury technicznej:


 1. Ustala się pełną, systemową dostawę mediów dla odbiorców indywidualnych, na warunkach ustalonych przez Dysponentów sieci.

 2. Ustala się docelowo realizację pełnego zakresu uzbrojenia terenu - sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, poprzez rozbudowę istniejących i budowę nowych systemów infrastruktury.

 3. Ustala się lokalizację zbiorczych sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych.

 4. Dopuszcza się lokalizację zbiorczych sieci infrastruktury technicznej na terenach niepublicznych , za zgodą i na warunkach określonych przez Dysponentów sieci.

 5. Lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej spełniać musi warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych.

 6. Dla obiektów infrastruktury technicznej nie obowiązują wyznaczone linie zabudowy.


 1. Ustala się następujące szczegółowe zasady wyposażenia obszarów objętych planem w urządzenia infrastruktury technicznej:


 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę :

 1. Ustala się dostawę wody z istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Rydzyńskiej, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci..

 2. Dla zapewnienia prawidłowych warunków ochrony przeciwpożarowej ustala się minimalną nominalną średnicę zbiorczej sieci wodociągowej Dn = 100 mm.

 1. W zakresie gospodarki ściekowej:

 1. Na terenie objętym planem ustala się realizację rozdzielczego systemu kanalizacji.

 2. Ustala się grawitacyjne odprowadzenie ścieków komunalnych do projektowanej kanalizacji w ulicy Rydzyńskiej, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.

 3. Technologia i sposób wykonania kanalizacji zapewniać musi jej całkowitą szczelność.

 4. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym planem, dopuszcza się gromadzenie ścieków komunalnych w zbiornikach bezodpływowych.

 5. Ustala się odprowadzenie wód opadowych z obszarów objętych planem do projektowanego rurociągu w pasie drogi oznaczonej 4KD-d a dalej do istniejącego rowu melioracji szczegółowych .

 6. Dopuszcza się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z terenów działek i pasów dróg wewnętrznych.


 1. W zakresie gospodarki odpadami stałymi:

 1. Wprowadza się zasadę zorganizowanego systemu gromadzenia i wywozu odpadów stałych, z zaleceniem ich częściowej segregacji.

 2. Ustala się gromadzenie odpadów stałych w indywidualnych zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych w granicach własnych działek,

 3. Ustala się lokalizację pojemników do selektywnej zbiórki odpadów stałych, na terenach publicznych lub w pasach rozgraniczających tereny dróg, w uzgodnieniu z administratorem tych dróg.


 1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

 1. Ustala się zasilanie energetyczne obszaru objętego planem z istniejącego układu sieci energetycznej , na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.

 2. Ustala się na obszarze objętym planem realizację kablowego systemu energetycznego. Nie dopuszcza się budowy napowietrznych sieci energetycznych i oświetleniowych.

 3. Zasilanie energetyczne obiektów budowlanych realizować doziemnymi kablami nn.

 4. Kable energetyczne i oświetleniowe lokalizować w poboczach dróg lub chodnikach .

 5. Proponuje się przebudowę ( skablowanie ) istniejącej linii napowietrznej SN kolidującej z wyznaczonym w planie terenem zabudowy mieszkaniowej oznaczonym 2MN.


 1. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

 1. Ustala się indywidualne ogrzewanie obiektów.

 2. Zaleca się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych.


 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

 1. Ustala się zaopatrzenie w gaz sieciowy obszaru objętego planem z istniejącego gazociągu w ul. Rydzyńskiej, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.

 2. Projektowane gazociągi lokalizować w poboczach dróg i chodnikach.

 3. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów dostawy gazu. Lokalizacja indywidualnych zbiorników gazu spełniać musi warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych.


7) W zakresie telekomunikacji:

 1. Ustala się realizację sieci telekomunikacyjnych na obszarze objętym planem poprzez rozbudowę istniejącego systemu telekomunikacyjnego , na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.

 2. Ustala się na obszarze objętym planem realizację kablowego systemu telekomunikacyjnego. Nie dopuszcza się budowy napowietrznych sieci telekomunikacyjnych.

 3. Kable telekomunikacyjne lokalizować w poboczach dróg i chodnikach.


 1. Ustala się likwidację istniejącego rowu melioracji szczegółowych zlokalizowanego w pasie drogi oznaczonej 4 KDW i zastąpienie go rurociągiem o średnicy minimalnej 500 mm. Planowany rurociąg stanowić będzie odbiornik wód opadowych z terenu objętego opracowaniem oraz ewentualnych wód melioracyjnych z terenów sąsiednich; włączyć do niego należy istniejące wyloty drenarskie, włączone uprzednio w likwidowany odcinek rowu melioracyjnego.


§ 7

Ustala się zasady rozbudowy i powiązań układu komunikacji dla obszaru objętego planem:

 1. Na układ komunikacji obszarów objętych planem składają się drogi układu obsługującego - publiczne klasy „d” (dojazdowe) oraz drogi wewnętrzne.

 2. Układ dróg, o którym mowa w ust.1 wiąże się z układem komunikacyjnym podstawowym tj drogą klasy „z” (ul. Rydzyńska) - droga powiatowa nr 21-209 Rydzyna-Poniec.


§ 8

Ustalenia wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego:

 1. Na obszarze objętym planem zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne, znajdujące się w ewidencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura w Lesznie - pod numerem 66-26/50. Działalność inwestycyjna na tym terenie możliwa jedynie po przeprowadzeniu ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku i całkowitym jego przebadaniu.

 2. Obszar objęty planem podlega ochronie konserwatorskiej z uwagi na lokalizację w strefie widokowej wynikającej z decyzji o wpisie do rejestru zespołu budowlanego i założenia urbanistycznego miasta Ponieca - nr rejestru 1181 A z dnia 11.05.1991 r. Szczególnej ochronie podlega przedpole panoramy miasta od strony zachodniej. Ustalenia szczegółowe dotyczące zabudowy i zagospodarowania zawiera § 10 niniejszej uchwały.


§ 9

Na obszarze objętym planem ustala się ograniczenie gabarytów wysokościowych wszelkich dopuszczonych elementów zagospodarowania (łącznie z zielenią) - do maksymalnie 20,0 m od poziomu terenu, pod warunkiem, że w dalszym tekście uchwały nie określono innych mniejszych parametrów wysokościowych.ROZDZIAŁ 3
Przepisy szczegółowe - ustalenia dotyczące terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami

§ 10

 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 MN i 2 MN - ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

 2. przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa towarzysząca funkcji mieszkaniowej: gospodarczo-garażowa.


 1. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się:

 1. zakaz lokalizacji budynków inwentarskich i zakaz hodowli zwierząt,

 2. zakaz lokalizacji budynków usługowych i rzemieślniczych,

 3. dopuszcza się nieuciążliwe usługi wyłącznie w lokalu użytkowym budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami szczególnymi.


 1. Zabudowa i zagospodarowanie terenu 2 MN możliwe po skablowaniu i/lub przełożeniu istniejącej napowietrznej linii energetycznej SN - w uzgodnieniu z Dysponentem sieci.


 1. Podział terenu, o którym mowa w ust.1 na działki zabudowy:

 1. obowiązujący wg rysunku planu - z uwzględnieniem podanych wymiarów i kątów,

 2. minimalne ścięcia działek narożnych: 3x3 m przy działce narożnej sąsiadującej z drogą powiatową, 5x5 m przy drogach publicznych i zachowaniu kąta ścięcia 45
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących