Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XXIII/151/2004

XXIII/151/2004

Numer uchwały: 2004/23/151
Numer sesji: 23
Rok (4 cyfry): 2004
U C H W A Ł A NR XXIII / 151 / 2004

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 3 grudnia 2004 r


w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 109, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2 , 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U .z 2003 r nr 15 poz.148 ze zmianami )


Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XV/93/2004 z dnia 10 lutego 2004 r
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany
1. a) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„Ustala się dochody budżetu gminy na 2004 r w wysokości 11.147.327 zł „
b) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 r w wysokości 11.540.587 zł”
2. w § 2 dopisuje się pkt. 4 w brzmieniu :
5. dotacje na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w kwocie 3.800 zł.”
3. w § 3 ust. 1 pkt. 1, pkt. 1a , 1b, 1c i pkt. 2 otrzymują brzmienie :
„1/ wydatki bieżące kwotę 10.140.844 zł w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5. 237.437 zł,
b) dotacje kwotę 554.350 zł ,
c) obsługę długu kwotę 53.262 zł.
2/ wydatki majątkowe kwotę 1.399.743 zł.”
4...w § 3 ust.1zmienia się pkt. 3a i dopisuje się pkt 3e :
„ 3a) dotacje podmiotową dla instytucji kultury kwotę 414.500 zł
„ 3e) dotację celową w kwocie 2.500 zł dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień między jst.”
5. w § 3 w ust. 2 dopisuje się pkt. 4 a ust. 3 otrzymuje brzmienie :
„4) wydatki w kwocie 3.800 zł na realizacje zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej.”
„3. Wydatki majątkowe określone w ust. 1 pkt. 2 w kwocie 1.399.743 zł po
zmianie zawiera zał. nr 6 do niniejszej uchwały. „
6. § 10 otrzymuje brzmienie :
„ 1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 27.513 zł.
2.Tworzy się rezerwę celową w wysokości 4.000 zł. - zakup grantów. „

7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.
10.Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały.
11.Zał. nr 3 do uchwały określa kwotę dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej.
12.Zał nr 4 do uchwały określa plan wydatków na realizacje zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2004.


Uzasadnienie do uchwały nr XXXIII /151 / 04 z dnia 3.12.04r


Zwiększenia dochodów dokonano w kwocie 30.999 zł w tym z :
- uzyskanych prowizji przez jednostki oświatowe w kwocie 2.363 zł dz. 801 rozdz. 80101 § 083 kwota 1.931 zł i rozdz. 80104 § 083 kwota 432 zł.
-dotacji w kwocie 24.836 zł ze środków PAOW , którą przyjęto na podstawie podpisanej umowy z Województwem Wielkopolskim dz. 801 rozdz. 80101 § 2033.
- dotacji w kwocie 3.800 zł na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Kultury
dz. 921 rozdz. 92116 `§ 2020.
Pozostałych zmian dokonano by urealnić plan dochodów budżetu.

Wydatki zostały zwiększone także o kwotę 30.999 zł z przeznaczeniem na :
- wydatki bieżące jednostek oświatowych które zrealizowały dodatkowe dochody,
- wydatki na remont dachu na szkole podstawowej w Łęce Wielkiej w kwocie 24.836 zł dz. 801 rozdz. 80101 § 4273. Ponieważ gmina wspólfinansuje wykonanie zadania dopisano § 427 z czwartą cyfrą 4 w kwocie 34.298 zł .
O kwotę 34.298 zmniejszono § 4270 tj. kwotę na wykonanie powyższego zadania , a dodatkowo zwiększono ten § o kwotę 3.700 zł na remont szkół.
- zwiększono plan dotacji dla biblioteki o kwotę 3.800 zł dz. 921 rozdz. 92116 § 2550
z przeznaczeniem na zakup wydawnictw.
Pozostałych zmian w wydatkach bieżących dokonano wg potrzeb, które są niezbędne do prawidłowej realizacji budżetu gminy.
Zwiększono wydatki na inwestycje z przeznaczeniem na :
-wykonanie prac na drogach powiatowych kwota 8 .000 zł tj chodnika w Drzewcach i przebudowy krawężnika i chodnika w Żytowiecku.
- wykonanie ogrodzenia części targowiska - kwota 7.500 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej - kwota 14.000 zł.
Zmniejszono wydatki na inwestycje w tym na zakup komputera w Urzędzie o kwotę 3.900 zł i zakup gruntu o kwotę 4.424 zł dz. 700.

-
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących