Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XXIII/154/2004

XXIII/154/2004

Numer uchwały: 2004/23/154
Numer sesji: 23
Rok (4 cyfry): 2004
Uchwała nr XXIII/ 154 /2004
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie : Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2005.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:

    1. Przyjmuje się Program Współpracy na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ustwy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).

    2. Program współpracy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

    3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

    4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu
Nr XIII / 154/ /2004 z dnia 3 grudnia 2004 r.

Program Współpracy gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi.

§1. Program Współpracy zwany dalej Programem określa zasady i formy współpracy gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ).

§2. Organami realizującymi współprace są:

 1. Rada Miejska w Poniecu - w zakresie tworzenia form współpracy,

 2. Burmistrz Ponieca - w zakresie realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi.


§3. Organizacjami pozarządowymi są organizacje w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu gminy Poniec, bądź działające na terenie gminy Poniec.

§4. Współpraca obejmuje:

 1. Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Wzajemne informowanie się o zamierzeniach i kierunkach rozwoju.


§5. Sferą zadań publicznych podlegających współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku będzie:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 2. Przeciwdziałanie trudnym sytuacjom rodzinnym spowodowanym przez alkoholizm.


§6. Wzory wniosków, umów i sprawozdań określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. ( Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

§7. Przekazywanie zadań publicznych nastąpi poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§8 Przy rozstrzyganiu ofert organ administracji publicznej będzie brał pod uwagę:

 1. Spełnienie wymogów przez organizację określonych w ustawie

 2. Oceną możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową;

 3. Kalkulację kosztów zadania;

 4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;


§9. W sprawach nie uregulowanych w Programie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących