Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXV/162/2005

Uchwała nrXXV/162/2005

Numer uchwały: 2005/25/162
Numer sesji: 25
Rok (4 cyfry): 2005U C H W A Ł A Nr XXV/162/2005
Rady Miejskiej w P O N I E C U
z dnia 31 stycznia 2005 roku.
w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagradzania.


Działając na podstawie art.30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela / t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 112 ze zmianami/ zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat /Dz . Nr 39, poz. 455 ze zmianami/ zwanym dalej „rozporządzeniem” oraz
art. 4 ust.1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych / Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 ze zmianami /.

Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym nauczyciela któremu powierzono stanowisko dyrektora, określa rozporządzenie.

§2. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§4. Traci moc uchwała Nr XXV/136/2000 w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik do Uchwały
Nr XXV/ 162 /2005 w Poniecu
z dnia 31 stycznia 2005 r.
R E G U L A M I N

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.§1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1/ szkole - należy przez to rozumieć przedszkole lub szkołę dla której organem prowadzącym jest Gmina Poniec.
2/ dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 1,
3/ roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
4/ klasie - należy przez to rozumieć także oddziały lub grupę,
5/ ucznia - należy przez to rozumieć także wychowanka,
6/ tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia.


Dodatek motywacyjny

§2. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1/ uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych a w szczególności:

a/ uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych
potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i
sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, itp.
b/ umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z
ich rodzicami,
c/ pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

—2 —

2/ jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierow-
niczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem a w szczególności:

a/ systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków
b/ podnoszenie umiejętności zawodowych,
c/ wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d/ dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e/ prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej
f/ rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g/ przestrzeganie dyscypliny pracy.

3/ posiadanie co najmniej pozytywnej oceny pracy.
4/ zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2, pkt 2 i 3
Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a/ udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b/ udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c/ opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d/ prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e/ aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§3. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi:


  1. dla nauczycieli 0 - 20 % wynagrodzenia zasadniczego

  2. dyrektorów do 50 % wynagrodzenia zasadniczego


2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie
dłuższy niż jeden rok szkolny.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres jego przyznania,
uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 2, ustala dyrektor w
porozumieniu ze związkami zawodowymi, a w stosunku do dyrektora Burmistrz Ponieca.
4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
5. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nalicza się w wysokości 5 % wynagrodzenia
zasadniczego zatrudnionych nauczycieli.
6. Dodatek motywacyjny dla Dyrektorów nalicza się w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego zatrudnionych nauczycieli i nie stanowi on pomniejszenia ogólnej puli dla nauczycieli.


Dodatek funkcyjny

§4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek
funkcyjny, z tym, że:


- 3 -

1/ Dyrektorowi w zależności od ilości oddziałów i tak:
- do 10 oddziałów od 30 do 50 % pobieranego wynagrodzenia
zasadniczego
-od 11 do 15 oddziałów od 40 do 60 % pobieranego wynagrodzenia
zasadniczego
- powyżej 15 oddziałów od 50 do 70 % pobieranego wynagrodzenia
zasadniczego
2/ Wicedyrektora od 20 do 30 % pobieranego wynagrodzenia
zasadniczego
3/ Kierownikowi od 15 do 20 % pobieranego wynagrodzenia
zasadniczego

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz Ponieca, dla
pozostałych stanowisk kierowniczych - dyrektor szkoły w porozumieniu ze związkami
zawodowymi.

§5. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
1/ wychowawstwo klasy w wysokości 4 % najwyższego zaszeregowania
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
2/ funkcję opiekuna stażu w wysokości 2 % najwyższego zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego

§6. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie
stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedli -
wionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie
za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska,
wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do
otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5.

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5. Wypłacanie jednego dodatku o którym mowa w § 5 nie może wykluczyć wypłacania
innego dodatku.

- 4 -

Dodatek za warunki pracy

§7. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach
§ 6 i § 7 rozporządzenia.
2. Wysokość dodatku wynosi 10 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

§8. 1. Dodatki za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków o których mowa
w § 7 ustala dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora Burmistrz Ponieca.
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.


Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
dorażnych zastępstw.

§9. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się; dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego / łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawnia -
jących do dodatku/ przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę dorażnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3,
w sposób określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były
zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela
posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę dorażnego zastępstwa
realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 3 ustala się, dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego / łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do
dodatku/ przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela
o której mowa w ust. 1 i 3 uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z
zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 10. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 9, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

§11. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§12. Regulamin obowiązuje od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących