Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXV/163/2005

Uchwała nrXXV/163/2005

Numer uchwały: 2005/25/163
Numer sesji: 25
Rok (4 cyfry): 2005


U C H W A Ł A Nr XXV/163/2005
Rady Miejskiej w PONIECU
z dnia 31 stycznia 2005


w sprawie: regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Szkołach prowadzonych przez Gminę Poniec.


Na podstawie art. 54 ust.7 oraz art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela, / t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr.118 poz. 112 ze zmianą / w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. z 2000 r. Nr 62. poz. 718 ze zmianami /.


Rada Miejska w Poniecu uchwala:

§ 1. Regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/136/2000 w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących