Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XXVII/175/2005

XXVII/175/2005

Numer uchwały: 2005/27/175
Numer sesji: 27
Rok (4 cyfry): 2005


U C H W A Ł A Nr XXVII/ 175/2005

Rady Miejskiej w PONIECU
z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie : statutu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie
„Gminny Zespół Obsługi Szkół”


Na podstawie art. 18 ust.2 punkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.5 ust.9 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami ) oraz art. 4 ust.1, art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych / Dz. U. z 2000 r. nr 62 poz. 718 ze zmianami/. Rada Miejska w Poniecu uchwala , co następuje:

§ 1.

Uchwala się statut gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie „ Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu `" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/ 175 /2005
Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2005 r.

STATUT GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Zespół Obsługi Szkół , zwany dalej „Zespołem” jest gminną
jednostką organizacyjną.
§ 2. 1. Zespół działa na terenie Gminy Poniec .

 1. Zespół ma siedzibę w Poniecu ul Krobska

 2. Zespół jest jednostką budżetową.


ROZDZIAŁ II

Cele i zakres działania

§ 3. Celem działania Zespołu jest obsługa i nadzór w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjnych.
1. Szkoły Podstawowej w Poniecu
2. Publicznego Gimnazjum w Poniecu
3. Szkoły Podstawowej w Sarbinowie
4. Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku
5. Przedszkola Samorządowego w Poniecu.
§ 4. Realizując cel o jakim mowa w § 3 Zespół może ingerować w działalność obsługiwanych i nadzorowanych jednostek wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawach i niniejszym Statucie.
§ 5. Działalność Zespołu nie narusza właściwości organów Gminy jako podmiotu prowadzącego placówki oświatowe.

ROZDZIAŁ III

Gospodarka Finansowa

§ 6. 1. Zespół prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.
2. Gminny Zespół jest jednostką samodzielnie się bilansującą.
§ 7.1. Źródłami finansowania działalności Zespołu są :

 • 1) środki z budżetu Gminy ,

 • 2) dochody własne ,


-2-

2. Środki określone w ust. 1 pkt. 1 są przekazywane na rachunek Zespołu w miesięcznych ratach .

 1. Planowanie i dystrybucja środków finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.ROZDZIAŁ IV

Organizacja i zarządzanie

§ 8 .1. Zespół ma strukturę bezwydziałową.
2. Wielkość stanu zatrudnienia Zespołu ustala jego kierownik w uzgodnieniu z Burmistrzem Ponieca określając rodzaj poszczególnych stanowisk.
§ 9. 1. Zespołem kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Ponieca .
2. Przełożonym służbowym Kierownika jest Burmistrz .
3. Burmistrz ustala zakres czynności Kierownika Zespołu.
§ 10. 1. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Ponieca .
2. Do zadań Kierownika należy w szczególności :

 1. reprezentowanie Zespołu na zewnątrz ,

 2. wszelkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem Zespołu i przestrzeganiem obowiązujących przepisów w tym zakresie,

 3. racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zespołu ,

 4. opracowanie planów działania Zespołu przedkładanie wszelkich sprawozdań z ich wykonania ,

 5. składanie informacji Burmistrzowi Ponieca na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Zespołu,

 6. wykonanie czynności nadzorczych w zakresie określonym w § 14 .

§ 11.1. Kierownik Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
2. Kierownik zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Zespołu, określa ich szczegółowy zakres obowiązków, jest ich zwierzchnikiem służbowym i wykonuje pozostałe czynności ze stosunku pracy pracowników Zespołu.
§ 12 . Wymagane kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników Zespołu określają przepisy odrębne .

- 3 -

ROZDZIAŁ V

Zadania

§ 13. Obsługa zapewniana przez Zespół jednostkom wymienionym w § 3 obejmuje w szczególności nadzór i realizację dotyczącą :

 1. zaopatrzenia i spraw administracyjno - gospodarczych ,

 2. remontu budynków oraz obsługi prowadzonych , inwestycji,

 3. obsługi finansowo - księgowej,

 4. organizowania wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach pracowników obsługiwanych placówek,

 5. prac statystycznych dotyczących gminnej oświaty ,

 6. sporządzania sprawozdań związanych z oświatą, gminną,

 7. opracowywania zbiorówek projektów planów finansowych obsługiwanych jednostek ,

 8. tworzenia warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w obsługiwanych jednostkach,

 9. tworzenia warunków do wzajemnej współpracy obsługiwanych jednostek i koordynacji prac ich dyrektorów,

 10. prowadzenia akt osobowych dyrektorów obsługiwanych jednostek,

 11. opiniowania arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych przed ich przedłożeniem do zatwierdzenia.

 12. przygotowywania projektów regulaminów konkursów , projektów uchwał dotyczących tworzenia , przekształcania bądź likwidacji obsługiwanych jednostek i projektów innych dokumentów o charakterze organizacyjnym,

 13. współdziałanie z właściwymi komisjami Rady Miejskiej ,

 14. innych czynności związanych z funkcjonowaniem oświaty, oraz prac

zleconych przez Burmistrza
§ 14.1. Zespół w imieniu Gminy jako organu prowadzącego Szkoły i Przedszkole sprawuje nadzór nad ich działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
2. Nadzorowi podlega w szczególności :
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi dla szkół i przedszkola środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem.
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników,
3) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i
przedszkola.- 4 -

§ 15. W ramach nadzoru kierownik Zespołu i upoważnieni przez niego pracownicy Zespołu mają prawo wstępu do nadzorowanych jednostek i prawo wglądu do dokumentacji administracyjnej .
§ 16.1. Kierownik Zespołu może wydawać dyrektorom nadzorowanych jednostek zalecenia oraz zgłaszać uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych czynności nadzorczych.
2. Dyrektor nadzorowanej jednostki ma prawo zgłosić w ciągu 7 dni zastrzeżenia wobec otrzymanych zaleceń , uwag i wniosków . Zastrzeżenia wnosi się do Burmistrza Ponieca.
3.W razie nieuwzględnienia przez Burmistrza Ponieca zgłoszonych zastrzeżeń , dyrektor nadzorowanej jednostki jest zobowiązany powiadomić ten organ o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w
terminie 30 dni.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących