Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XXVII/178/2005

XXVII/178/2005

Numer uchwały: 2005/27/178
Numer sesji: 27
Rok (4 cyfry): 2005


UCHWAŁA NR XXVII/178/2005

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) , art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) , art. 4 ust. 1 , art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718
ze zmianami ) Rada Miejska w Poniecu uchwala :

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poniec stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


REGULAMIN

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poniec.

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:

 • 1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2. formy stypendium szkolnego,

 • 3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

 • 4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Poniec, uczniom szkół wymienionym w art. 90 b. ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.
§ 3. Pomoc materialna o której mowa w art. 90c ust.2 ustawy o systemie oświaty udzielana jest do wysokości środków przyznanych na ten cel corocznie w budżecie .

Rozdział II.

Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

§ 4. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń , który spełnia warunki określone w art.90 d ustawy o systemie oświaty.
§ 5. Wysokość stypendium uzależnione jest od przyporządkowania ucznia do grupy dochodowej określonej w § 6.
§ 6. Ustala się następujące grupy dochodowe:

 1. dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 100 zł

( I grupa).

 1. dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 100 .zł i nie przekraczający 200 zł ( II grupa ).

 2. dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 200 zł i nie przekraczający 316 zł ( III grupa ).

§ 7. Stypendium w pełnej wysokości wynosi 200 % kwoty o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
§ 8. 1. Określa się wysokość miesięcznego stypendium :
1) przy I grupie - 50%
2) przy II grupie - 45%
3) przy III grupie - 40%
stypendium w pełnej wysokości .
-2-
Kwotę stypendium zaokrągla się do pełnych złotych w górę .

2. Kwota stanowiąca indywidualne uzupełnienie stypendium nie może być wyższa niż 30 zł i przyznawana jest w zależności od wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 90d ust. 1 o systemie oświaty oraz od zabezpieczonych środków w budżecie na dany rok.
3. W przypadku , gdy liczba osób ubiegających się o stypendia szkolne jest większa niż posiadane środki do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o
najniższych dochodach w rodzinie , począwszy od najniższego dochodu w górę aż do wyczerpania środków.
4. Jeżeli zaistnieje sytuacja przewidziana w ust.3 przyjmuje się wysokość wszystkich stypendiów jak przy grupie III określonej w ust.1 pkt.3
5. W przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych na przyznanie stypendiów w wysokości określonych w ust.1 przyjmuje się zasadę , że w pierwszej kolejności przyznaje się stypendium w wysokości określonej w ust.1 pkt.3 wszystkim osobom ubiegającym się o stypendium , następnie pierwszeństwo do otrzymania stypendium w pełnej wysokości mają uczniowie o najniższych dochodach w rodzinie , począwszy od najniższego w górę , zgodnie z kryteriami przyjętymi w ust.1 pkt. 1 i 2 , aż do wyczerpania środków.
6. Pierwszeństwo przyznaje się rodzinie ucznia w której występuje :

 1. wielodzietność ( liczba dzieci uczących się),

 2. niepełność rodziny,

 3. bezrobocie ,

 4. inne czynniki przewidziane w art.90 d ust.1 ustawy o systemie oświaty.

§ 9. Burmistrz ustala wysokość pomocy materialnej w granicach ustalonych w § 8 w każdej sprawie indywidualnie kierując się sytuacją rodziny ucznia.
§ 10. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 6
i § 8.
§ 11. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym ,
3. pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
4. świadczenia pieniężnego,


-3-

§ 12.1. Formę przyznawania stypendium proponują wnioskodawcy we wniosku.
2. O formie przyznania stypendium decyduje Burmistrz Ponieca wykorzystując opinię Gminnej Komisji Stypendialnej.

Rozdział III.

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 13. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się :
1) do dnia 30 czerwca 2005 r w Urzędzie Miejskim w Poniecu
2) od dnia 1 lipca 2005 r. w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Poniecu .
2. Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z oświadczeniem o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz wymaganymi zaświadczeniami .
§ 14. 1. Ciałem o charakterze opiniodawczo - doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna.
2. Przewodniczącego Komisji oraz jej członków powołuje Burmistrz Ponieca .
3. Do zadań Gminnej Komisji Stypendialnej należy:

 1. sprawdzenie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,

 2. wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,

 3. wskazanie formy przyznania zasiłku i propozycji kwoty stypendium szkolnego,

 4. przedstawianie Burmistrzowi propozycji kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium,

 5. negatywne opiniowanie wniosków nie zasługujących na pozytywne rozpatrzenie,

 6. rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane z urzędu.

4. Burmistrz może zlecać Gminnej Komisji Stypendialnej inne zadania niż wymienione w ust. 3 .
5. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Burmistrzem.
6. Z posiedzenia Gminnej Komisji Stypendialnej sporządza się protokół. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest jej Przewodniczący.
§ 15.1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 11 ust. 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych , w formie:

- 4-
1/ zwrotu środków po przedstawieniu imiennego rachunku ,
2/ przelewu na konto organizatora zajęć zgodnie z wystawionym rachunkiem.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 11 ust. 2 udzielane jest w formie:
1/ zwrotu środków po przedstawieniu imiennego rachunku wystawionego na
ucznia bądź rodzica/opiekuna ,
2/ w przypadku , gdy podręczniki dla całej klasy zakupuje szkoła , podstawą
do wypłaty środków za zakupione podręczniki jest przygotowana przez
szkołę lista stypendystów z wyszczególnieniem kosztu zakupu kompletu
podręczników i potwierdzeniem odbioru przez rodzica / opiekuna - do listy
załącza się ksero faktury VAT za zakup podręczników.
3/ jeżeli uczeń korzysta z używanych podręczników istnieje możliwość
wypłaty stypendium w formie pieniężnej w wysokości maksymalnie
dwumiesięcznego stypendium po przedstawieniu oświadczenia rodzica lub
pełnoletniego ucznia o takiej formie zakupu potwierdzonego przez szkołę o
zakupieniu danych podręczników.
3. Stypendium szkolne przewidziane w § 11 ust. 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia po przedłożeniu wykorzystanego biletu miesięcznego albo poprzez sfinansowanie
(albo dofinansowanie) kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły po przedłożeniu rachunku za zakwaterowanie.
4. Stypendium szkolne w formie gotówkowej wypłacane jest z góry do dnia 15 każdego miesiąca . Termin i miejsce wypłaty określony zostanie w decyzji przyznającej stypendium.
5. Zwrot wydatków o których mowa w ust. 1, 2 i 3 następuje do wysokości przyznanego stypendium .

Rozdział IV.

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 16 . Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 5 % dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Poniec w trybie art. 90r. ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
§ 17. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia .
§ 18. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:
1 . indywidualne zdarzenie losowe np. kradzież , wypadek


- 5 -
2 . długotrwała choroba w rodzinie lub śmierć członka rodziny na którego utrzymaniu jest uczeń ,
3. klęska żywiołowa np. pożar , powódź.
§ 19 . Gminna Komisja Stypendialna przedstawia Burmistrzowi Ponieca propozycję dotyczącą formy w jakiej może być przyznany zasiłek szkolny oraz tryb i sposób udzielania zasiłku.
§ 20. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 13
i § 14 ust.3 niniejszego regulaminu.
§ 21. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.


Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 22. Decyzje o przyznaniu stypendiów za okres styczeń - czerwiec 2005 zostaną wydane w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu.
§ 23. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących