Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Numer uchwały: 2005/31/202
Numer sesji: 31
Rok (4 cyfry): 2005

UCHWAŁA Nr XXXI/202/2005


Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 26 lipca 2005 roku


w sprawie : zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówNa podstawie art. 18, ust. 1, pkt 15, w powiązaniu z art. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku
nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 ze zmianami) Rada Miejska Ponieca ustala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonywanych w okresie od dnia 1 sierpnia 2005 do 31 lipca 2006 roku.


§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.


§ 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach ogłasza Taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXI/202/2005
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 26 lipca 2005 roku.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 24, ust 2 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
nr 72 poz. 747 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach dnia 20 maja 2005 roku złożył wniosek
o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. Wniosek dotyczy taryf na okres od 1 sierpnia 2005 roku do 31 lipca 2006 roku, na terenie gminy Poniec.

W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 5 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji Burmistrz Ponieca ustalił, że Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach opracował taryfy zgodnie z zasadami z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zborowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 26 poz. 257 ze zmianami)
W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z ww. przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności
i taryfowych grup odbiorców usług a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat. Ceny i stawki opłat określone przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy, których zróżnicowanie wynika
z udokumentowanych różnic:
- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług.

Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu
z/s w Drzewcach.
Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Ponieca
Nr XXXI/202 /2005 z 26 lipca 2005 r.
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Obowiązujące na terenie gminy Poniec

na okres: od dnia 1 sierpnia 2005 roku do 31 lipca 2006 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Rodzaj cen
i stawek opłat

Cena za 1 m3 wody i ścieków obowiązująca
od 1 sierpnia 2005 do 31 lipca 2006 r.

1

Gospodarstwa domowe

Opłata za m3 dostarczonej wody

2,03

2

Przemysł

Opłata za m3 dostarczonej wody

2,53

3

Gospodarstwa domowe

Opłata za m3 odprowadzania ścieków

2,18

4

Przemysł

Opłata za m3 odprowadzania ścieków

7,00 zł
Do powyższych stawek należy doliczyć obowiązujący podatek VAT ( 7% )

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących