Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.

Numer uchwały: 2005/31/207
Numer sesji: 31
Rok (4 cyfry): 2005


U C H W A Ł A NR XXXI / 207 / 2005

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 26 lipca 2005 r

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 109 , art. 110 ust. 4 , art. 124 ust. 1 pkt. 1 , 2 , 3, 4, i 4 lit. a , pkt. 10 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2003 r roku nr 15 poz. 148 ze zmianami )

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIV/157/04 z dnia 29 grudnia 2004 r
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie :
„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.090.988 zł
zgodnie z zał. nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.225.071 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”


w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt. 1 lit. a , lit. b, pkt. 2 otrzymują brzmienie :
„ 1 / Wydatki bieżące kwotę 10.680.003 zł w tym na :


    1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5.518.583 zł.

    2. dotacje kwotę 522.700 zł ,

2/ wydatki majątkowe kwotę 2.545.068 zł.
3. w § 3 ust. 1 pkt 3 dopisuje się lit. e w brzmieniu :
3e) dotację celową na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70.000 zł. „
4. w § 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie
„ 2.Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.134.083 zł będą:
- kredyty i pożyczki w kwocie 800.000 zł
- przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych w kwocie 524.083 zł „
5. Ustała się wykaz wieloletniego programu inwestycyjnego jak w załączniku
nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały
7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały
8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały
9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały
10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały
11. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały
12. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały
.§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2005 .Przewodniczący Rady

/-/ Eugeniusz Nowak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących