Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.

Numer uchwały: 2005/32/208
Numer sesji: 32
Rok (4 cyfry): 2005

U C H W A Ł A NR XXXII/ 208 / 2005

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 22 września 2005 r

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 109 , art. 116 ust. 4 , art. 124 ust. 1 pkt. 1 , 2 , 9, ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2003 roku nr 15 poz. 148 ze zmianami )

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIV/157/04 z dnia 29 grudnia 2004 r
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie :
„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.118.598 zł
zgodnie z zał. nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.252.681 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

  1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1.dotację na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.018.111zł”

  1. w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt. 2 otrzymują brzmienie :

„ 1 / Wydatki bieżące kwotę 10.718.613 zł w tym na :
1a. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5.519.298 zł.
2/ wydatki majątkowe kwotę 2.534.068 zł. „

  1. W § 3 ust.2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

„1/ wydatki w kwocie 1.018.111 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na podstawie ustaw jak
w zał. nr 4 do uchwały. „
5. W § 3 dopisuje się pkt.4 w brzmieniu :
„4. Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń
zwrotu wydatków :
1/ Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe wpływy z tytułu zwrotu
wydatków dokonanych w 2005 r zmniejszają wydatki budżetowe .
2/ Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe wpływy z tytułu zwrotu
wydatków poniesionych w latach ubiegłych są dochodami budżetu 2005r. „
6. w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie
„ 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 10.000zł na wydatki bieżące oświaty.”

7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały
8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały
9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały
10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały
11 Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały
10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2005 .


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-09-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących