Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.

Numer uchwały: 2005/33/214
Numer sesji: 33
Rok (4 cyfry): 2005

U C H W A Ł A NR XXXIII / 214 / 2005
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 października 2005 r

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 109 , art. 116 ust. 4 , art. 124 ust. 1 pkt. 1 , 2 , 9 , 10, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2003 roku nr 15 poz. 148 ze zmianami )

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIV/157/04 z dnia 29 grudnia 2004 r
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie :
„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.170.435 zł
zgodnie z zał. nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.304.518 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

  1. w § 2 dopisuje się pkt. 4 w brzmieniu :

„ 4 .dotację na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14.070 zł.”

  1. w § 3 ust. 1 pkt. 1 pkt. 1a i pkt. 1b otrzymują brzmienie :

„ 1 / Wydatki bieżące kwotę 10.770.450 zł w tym na :
1a. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5.485.253 zł.
1b. Dotacje kwotę 536.770 zł

  1. W § 3 ust.1 pkt. 3a otrzymuje brzmienie :

„ 3a dotacje podmiotową dla instytucji kultury kwotę 398.270 zł
5. W § 3 pkt. 2 dopisuje się pkt.4 w brzmieniu :
„4. wydatki w kwocie 14.070 zł na realizację zadań na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej.”

6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały
7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały
8. Zał. nr 3 do uchwały określa kwotę dotacji na realizacje zadań na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej.

  1. zał. nr. 4 do uchwały określa plan wydatków na realizację zadań na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2005 .Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących