Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów.

Numer uchwały: 2005/34/216
Numer sesji: 34
Rok (4 cyfry): 2005


UCHWAŁA NR XXXIV/216/ 2005

RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 2 grudnia 2005 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) i art.18 ust. 2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 64, poz. 565)

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w skali rocznej w wysokości:

  1. od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni 0,65 zł
b) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni 0,11zł
c) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,61 zł

  1. od budowli 2% ich wartości


  1. od budynków mieszkalnych lub ich części -

od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,53 zł

  1. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -
od 1 m2 powierzchni użytkowej 15,00 zł

  1. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym -
od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,58 zł


  1. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,69 zł

  1. od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych

na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego -
od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,28 zł


§ 2. 1. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w wysokości
53,00 zł od jednego psa.
2. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca danego roku podatkowego stawka podatku od posiadania psów wynosi 26,50 zł od jednego psa .


§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca


§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIII /145/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów.§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Eugeniusz Nowak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących