Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: określenia wzorów formularzy składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

w sprawie: określenia wzorów formularzy składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Numer uchwały: 2005/34/218
Numer sesji: 34
Rok (4 cyfry): 2005UCHWAŁA NR XXXIV/218/2005

RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 2 grudnia 2005 r.


w sprawie: określenia wzorów formularzy składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.


Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 ze zmianami z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz.1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zmianami Nr 216, poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484) i art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 64, poz. 565)

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1

  1. Określa się wzór informacji o gruntach w zakresie podatku rolnego dla osób wymienionych w art. 6a ust. 5 ustawy o podatku rolnym jako zał. Nr 1 do uchwały.

  2. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny dla podatników wymienionych w art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rolnym jako zał. Nr 2 do uchwały.

  3. Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczących podatku od nieruchomości dla osób wymienionych w art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jako zał. Nr 3 do uchwały.

  4. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla podatników wymienionych w art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jako zał. Nr 4 do uchwały.

  5. Określa się wzór informacji o lasach w zakresie podatku leśnego dla osób wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku leśnym jako zał. Nr 5 do uchwały.

  6. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny dla podatników wymienionych w art. 6 ust. 5 ustawy o podatku leśnym jako zał. Nr 6 do uchwały.


§ 2 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 3 Traci moc uchwała Nr II/11/2002 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 11 grudnia 2002 r. w
sprawie ustalenia wzorów formularzy składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów
deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Eugeniusz Nowak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących