Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.

Numer uchwały: 2005/34/220
Numer sesji: 34
Rok (4 cyfry): 2005


U C H W A Ł A NR XXXIV/ 220/ 2005

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 2 grudnia 2005 r

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 109 , art. 124 ust. 1 pkt. 1 , 2 , 4 ,4a , 5 i ust. 3 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2003 roku
nr 15 poz. 148 ze zmianami )

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIV/157/04 z dnia 29 grudnia 2004 r
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie :
„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.499.521 zł
zgodnie z zał. nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.633.604 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.” .

  1. w § 3 ust. 1 pkt 1,pkt. 1a i 1c oraz pkt. 2 otrzymują brzmienie :

„ 1 / Wydatki bieżące kwotę 11.085.036 zł w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5.504.115 zł.
c) obsługę długu kwotę 50.000 zł
2/ wydatki majątkowe kwotę 2.548.568 zł. „

7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały
8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały
9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały
10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały
11 Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały
10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2005 .
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących