Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006.

w sprawie: Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006.

Numer uchwały: 2005/34/222
Numer sesji: 34
Rok (4 cyfry): 2005
UCHWAŁA XXXIV/222/2005
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 2 grudnia 2005 r.

w sprawie : Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2006.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zmianami ) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ustwy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).
§ 2. Program współpracy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca od 1 stycznia
2006 roku.


Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu
Nr XXXIV /222 / /2005 z dnia 2grudnia 2005 r.
Program Współpracy gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi.

§1. Program Współpracy zwany dalej Programem określa zasady i formy współpracy gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ).

§2. Organami realizującymi współprace są:

  1. Rada Miejska w Poniecu - w zakresie tworzenia form współpracy,

  2. Burmistrz Ponieca - w zakresie realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi.


§3. Organizacjami pozarządowymi są organizacje w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) z terenu gminy Poniec, bądź działające na terenie gminy Poniec.

§4. Współpraca obejmuje:

  1. Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).

  2. Wzajemne informowanie się o zamierzeniach i kierunkach rozwoju.


§5. Sferą zadań publicznych podlegających współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku będzie:

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

  2. Przeciwdziałanie trudnym sytuacjom rodzinnym spowodowanym przez alkoholizm.


§6. Wzory wniosków, umów i sprawozdań określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. ( Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

§7. Przekazywanie zadań publicznych nastąpi poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).

§8 Przy rozstrzyganiu ofert organ administracji publicznej będzie brał pod uwagę:

  1. Spełnienie wymogów przez organizację określonych w ustawie

  2. Oceną możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową;

  3. Kalkulację kosztów zadania;

  4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;


§9. W sprawach nie uregulowanych w Programie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących