Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Szkołach prowadzonych przez Gminę Poniec.

w sprawie: regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Szkołach prowadzonych przez Gminę Poniec.

Numer uchwały: 2005/34/224
Numer sesji: 34
Rok (4 cyfry): 2005

U C H W A Ł A Nr XXXIV/224/2005

Rady Miejskiej w PONIECU
z dnia 2 grudnia 2005r


w sprawie: regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Szkołach prowadzonych przez Gminę Poniec.


Na podstawie art. 54 ust. 7 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj, Dz. U. z 2003r. Nr.118 poz.1112, Nr.90 poz.844, Nr.137 poz.1304, Nr.203 poz.1966, Nr.213 poz.2081 z 2004r. Nr.96 poz.959.Nr.179 poz.1845,z 2005r. Nr.10 poz.71, Nr.167 poz.1397, Nr.181 poz.1526, Nr.179 poz.1487 w związku z art.18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity ( Dz. U. z 2001r. Nr.142 poz.1591, z 2002r. Nr.23, poz.220, Nr.62 poz.558, Nr.113 poz. 984, Nr.214 poz.1806, z 2003r.Nr.80 poz.717 Nr.153 poz.1271, Nr.162 poz.1568 z 2004 r. Nr.116 poz.1203 z 2005r. Nr.172 poz.1441) ,oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U .z 2005r. Nr.190 poz.1606) Rada Miejska w Poniecu uchwala:

§ 1. Regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3 Traci moc uchwała Nr XXV/163/2005r Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31
stycznia 2005r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Szkołach prowadzonych przez Gminę Poniec.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do Uchwały
Nr XXXIV/ 224/2005.w Poniecu
z dnia 2 grudnia 2005 roku


R E G U L A M I N

określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Szkołach prowadzonych przez Gminę Poniec.


§ 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

§ 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1/ przy jednej osobie w rodzinie 6%
2/ przy dwóch osobach w rodzinie 8%
3/ przy trzech osobach w rodzinie 10%
4/ przy czterech i więcej osobach w rodzinie 12%

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 roku z zaokrągleniem do pełnych złotych w górę.

§ 3. Do członków rodziny, o których mowa w § 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka i pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu dzieci i rodziców.

§ 4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w § 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

§ 5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 4 na wniosek jednego z małżonków. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz Ponieca.

§ 6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1/ niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2/ od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
złożył wniosek o jego przyznanie


§ 7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

  1. nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

  2. pobierania zasiłku społecznego,


  1. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.

  2. korzystania z urlopu wychowawczego.


§ 8. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących