Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007r.

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007r.

Numer uchwały: 2006/3/10
Numer sesji: 3
Rok (4 cyfry): 2006U C H W A Ł A Nr III / 10 /2006

Rady Miejskiej w P O N I E C U
z dnia 18 grudnia 2006 r

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 ze zmianami)

Rada Miejska w Poniecu u c h w a l a co następuje :

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych
wyprodukowanych w 1990 r. i później w wysokości rocznie:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 353 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 412 zł
c/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 529 zł
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton 822 zł
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton 353 zł
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc 1.175 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.527 zł

2. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych
wyprodukowanych przed 1990 r. w wysokości rocznie:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 389 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 453 zł
c/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 582 zł
2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów :
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton 905 zł
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
- od 7 ton i poniżej 12 ton 389 zł
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc 1.292 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.680 zł

3. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych
określonych w § 1 pkt 1 - 4 posiadających katalizatory w wysokości rocznie:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 318 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 369 zł
c/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 477 zł
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu :
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton 741 zł
3) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
- od 7 ton i poniżej 12 ton 318 zł
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
- mniej niż 30 miejsc 1.057 zł
- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.374 zł

§ 2.

  1. Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określa zał. nr 1 do uchwały.


  1. Stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określa zał. nr 2 do uchwały.


  1. Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określa zał. nr 3 do uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/ 217 /2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia
2 grudnia 2005 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/10 /2006
z dnia 18.12.2006 r.
Rady Miejskiej w PoniecuSTAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 2 UST. 1 UCHWAŁY
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita ( w tonach )Stawka podatku ( w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4


Dwie osie

12

13

414,00

435,00

13

14

435,00

466,00

14

15

476,00

573,00

15


573,00

1.296,00


Trzy osie

12

17

207,00

257,00

17

19

414,00

525,00

19

21

525,00

682,00

21

23

682,00

1.023,00

23

25

1.049,00

1.632,00

25


1.049,00

1.632,00


Cztery osie i więcej

12

25

682,00

691,00

25

27

691,00

1.079,00

27

29

1.079,00

1.711,00

29

31

1.711,00

2.527,00

31


1.711,00

2.527,00Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/10/2006 r
z dnia 18.12. 2006 r
Rady Miejskiej w Poniecu
STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 2 UST. 2 UCHWAŁY

Masa całkowita zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)Stawka podatku (w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4


Dwie osie

12

18

725,00

745,00

18

25

745,00

776,00

25

31

776,00

952,00

31


1.462,00

1.953,00


Trzy osie

12

40

1.291,00

1.782,00

40


1.783,00

2.527,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/10 /2006
z dnia 18.12. 2006 r
Rady Miejskiej w Poniecu

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 2 UST. 3 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)Minimalna stawka podatku (w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4


Jedna oś

12

18

362,00

414,00

18

25

414,00

466,00

25


466,00

581,00


Dwie osie

12

28

311,00

466,00

28

33

636,00

880,00

33

38

880,00

1.337,00

38


1.190,00

1.759,00


Trzy osie

12

38

700,00

976,00

38


976,00

1.325,00Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących